Författningar om arbetarskydd

Centrala författningar om arbetstagarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande finns i Finlex.

Enligt Finlands grundlag ska det allmänna sörja för skyddet av arbetskraften.

Arbetarskydd

Enligt lagen ska arbetsgivaren sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Om arbetarskydd har också stadgats i flera statsrådets förordningar.

Tillsynen över arbetarskyddet och arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

I denna lag föreskrivs om arbetarskyddsmyndighetens uppgifter i tillsynen över arbetarskyddet samt om arbetarskyddssamarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna på arbetsplatsen. 

Vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande kra

I denna lag föreskrivs om de skyldigheter som åläggs den som tillverkar eller vidareöverlåter maskiner, arbetsredskap, personlig skyddsutrustning och andra tekniska anordningar

Kemikalier

I denna lag föreskrivs om skyldigheter som åläggs den som tillverkar eller vidareöverlåter ett farligt ämne, en kemikalie eller en produkt som innehåller en kemikalie.

Olycksfallsförsäkring

Arbetstagaren har rätt till ersättning för arbetsolycksfall och yrkessjukdom. Arbetsgivaren är skyldig att teckna försäkring.

Företagshälsovård

Arbetsgivare är skyldiga att anordna företagshälsovård åt sina arbetstagare. Med företagshälsovård främjar man förebyggandet av arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor, arbets- och arbetsmiljöhälsa och -säkerhet samt arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga.

Mer om ämnet på vår webbplats:

Arbetsavtal

Lagen innehåller bestämmelser om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter i ett anställningsförhållande. I lagen föreskrivs också om kollektivavtalens allmänt bindande verkan.

Arbetstid, semester, studieledighet och alterneringsledighet

Dessa lagar innehåller bestämmelser om arbetstider, semestrar och ledigheter.

Unga arbetstagare

För under 18-åringars arbete gäller strängare arbetstid- och arbetarskyddsbestämmelser än för vuxna.

Mer om unga arbetstagare:

Specialförfattningar om sjöfarare

Författningar

Beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

Företag och sammanslutningar som anlitar hyrda arbetstagare eller underleverantörer ska säkerställa att deras avtalsparter fullgör sina lagstadgade förpliktelser i egenskap av arbetsgivare.

Utstationerade arbetstagare

Lagen tillämpas på anställningsvillkoren för arbetstagare som utstationeras till Finland av en utländsk arbetsgivare eller ett utländskt företag som förmedlar arbetskraft.

Utlänningar

Denna lag tillämpas på utlänningars inresa och utresa samt på deras vistelse och arbete i Finland. För tillsynen över anställningsvillkoren för utländsk arbetskraft ansvarar en delegation för utlänningars anställnings- och uppehållstillståndsärenden, som finns vid inrikesministeriet.

Integritetsskydd i arbetslivet

Denna lag innehåller bestämmelser om behandling av arbetstagares personuppgifter och om dataskydd. Arbetarskyddsmyndigheten övervakar tillsammans med dataombudsmannen att denna lagen iakttas.

Likabehandling

Syftet med denna lag är att trygga och främja likabehandling inom olika sektorer i samhället. Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att denna lag iakttas i fråga om arbetsförhållanden.

Samarbete inom företag

Målet med denna lag är att utveckla företagets verksamhet och arbetstagarnas möjligheter att påverka de beslut som fattas i företaget om arbetstagarnas arbete, arbetsförhållanden och ställning i företaget.

Jämställdhet mellan kvinnor och män

I denna lag förbjuds diskriminering på grund av kön.

Strafflagen

I lagens 47 kapitel föreskriver om arbetsbrott.