FI SV

Alkoholreklam

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den högsta ledningen och styrningen av beredningen och övervakningen av lagstiftningen.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) övervakar att lagstiftningen följs på ett nationellt plan och styr den regionala tillsynen. Regionförvaltningsverken övervakar att lagstiftningen följs i deras verksamhetsområden.

Alkoholreklamen kommer att begränsas genom en lagreform som träder i kraft i början av år 2015. Begränsningen görs för att skydda barn och ungdomar. Syftet är att minska antalet situationer där barn och ungdomar utsätts för alkoholreklam.

Ofta ställda frågor

Vad stadgades tidigare i Finlands lag om reklam för alkoholdrycker?  

Det har varit förbjudet att göra reklam för starka alkoholdrycker sedan år 1977. Reklam för svaga alkoholdrycker tilläts år 1995 så att det i lagen finns en förteckning över förbjudna sätt att göra reklam (exempelvis får reklam inte riktas till minderåriga, det finns en tidsgräns för TV-reklam etc.).

Varför har det nu stadgats om fler begränsningar?       

Först efter att reklam för svaga alkoholdrycker blev tillåten framkom information baserad på längdsnittsundersökningar som visar att alkoholreklam ökar drickandet bland barn och ungdomar. Reklam kan till och med påverka dryckesvanorna längre upp i åldrarna än åldersgränsen för försäljning av alkohol. Naturligtvis är reklamen inte den enda faktorn som påverkar drickandet, men den påverkar i samma riktning som förmånliga priser och lättillgänglighet.

Den gamla lagen tillät i anmärkningsvärd utsträckning reklam som påverkar barn. Reformen som träder i kraft i början av år 2015 fokuserar på sådana metoder som skyddar i synnerhet barn och ungdomar. Utomhusreklam förbjöds, eftersom alla kan se den. Tidsgränsen för reklam i TV och radio fastställdes till klockan 22. Användning av pristävlingar och marknadsföringslotterier samt spridning av reklam i sociala medier förbjöds, eftersom dessa metoder har blivit allt populärare.

Är inte detta en felaktig motivering? Reklam ökar inte den totala alkoholkonsumtionen, utan den delar endast upp marknaden mellan konkurrerande företag och produkter. 

I de utvecklade västländerna ligger den totala alkoholkonsumtionen på en synnerligen hög nivå. När tillväxtmarginalen är så liten, ökar inte reklam den totala konsumtionen utan bibehåller snarare konsumtionsnivån. Grunden för begränsningarna är dock vetenskapliga bevis gällande barns och ungdomars alkoholbruk.

Enligt en sammanfattning utarbetad år 2009 av en expertgrupp utsedd av Europeiska kommissionen ökar alkoholbruket bland barn och ungdomar mer om de ser mycket alkoholreklam. Reklamen leder till att alkoholbruket inleds tidigare och ökar alkoholbrukets omfattning för dem som redan har börjat dricka.

Undersökningar om alkoholreklamens effekter har kritiserats den senaste tiden. Varför har kritiken inte beaktats?

Det har publicerats närmare tusen undersökningar som behandlar alkoholreklam. De har beaktats i lagberedningen genom att sex vetenskapliga översiktsartiklar har använts som centrala källor. 

Översiktsartiklar är breda vetenskapliga artiklar som sammanfattar centrala forskningsdata om ett visst ämnesområde inklusive litteraturhänvisningar. I översiktsartiklar sätts enskilda forskningsresultat i ett större sammanhang och en koncentrerad helhetsbild ges av den rådande forskningsståndpunkten och styrkan i de bevis som har samlats in för att stöda den.

Vetenskapen kännetecknas av att man ifrågasätter och kommer med motargument. Även om materialet har kritiserats, är inte kritiken tillräcklig för att förändra den rådande vetenskapliga uppfattningen.

Har medborgarnas åsikter ingen betydelse i lagberedningen?

Forskningsresultaten som ligger till grund för lagförslaget är inte åsiktsfrågor. Regeringen och riksdagen har varit medvetna om att vissa medborgare stöder en begränsning av alkoholreklamen, vissa har ingen åsikt i frågan och vissa är emot begränsningar. Politik innebär att göra val och i det här fallet fattades ett beslut som skyddar barn och ungdomar.   

Kommer begränsningarna av reklamen nu att leda till att barn slutar dricka?    

Begränsningar av reklam leder inte till att barns alkoholbruk upphör, men de minskar omfattningen i vilken barn utsätts för reklam. Exempelvis har alkoholupplysning som genomförs i skolorna bättre förutsättningar att lyckas när det finns mindre alkoholreklam som konkurrerar med upplysningen. 

Strider begränsningarna av alkoholreklamen mot grundlagen och EU-rätten? Människor ska ha yttrandefrihet och EU ska ha en fri marknad.

Riksdagens grundlagsutskott har godkänt lagförslagen. Människors yttrandefrihet inskränks inte, d.v.s. medborgarna får även i fortsättningen tala, skriva och i övrigt uttrycka sig fritt även om alkoholdrycker. Reklamen, d.v.s. den kommersiella kommunikationen, kan emellertid begränsas - på samma sätt som redan har skett i exempelvis tobakslagen och alkohollagen.

Till exempel Frankrike, Sverige och Norge har strängare begränsningar av alkoholreklam än de som stadgas i Finlands lag. Syftet med begränsningarna är att skydda folkhälsan och de har konstaterats överensstämma med EU-lagstiftningen.

Har lagen beretts i smyg?

Lagar bereds i regel vid ministeriet som ett tjänstearbete. Ofta inleds beredningen i en arbetsgrupp med inbjudna medlemmar från andra myndighetsaktörer, medborgarorganisationer och näringslivet. I det här fallet kompletterades arbetet som utfördes av den arbetsgrupp som utredde alkoholreklamen med forskningsöversikter och bedömningar av olika begränsningsalternativ.  

Olika aktörer ombads ge utlåtanden om de olika alternativen och det genomförda förslaget delvis i två omgångar åren 2012 och 2013.

År 2013 skickades lagförslaget även till Europeiska kommissionen och alla EU-medlemsländer för kommentarer.

Dessutom bjöd riksdagsutskotten in ett stort antal myndigheter, medborgarorganisationer och näringslivsrepresentanter till behandlingen av lagförslaget för att höra dem.  

Äventyrar inte begränsningarna av alkoholreklamen den finländska näringens verksamhet i förhållande till utländska konkurrenter?

Det är klart att man kan se alkoholreklam som är förbjuden i Finland på utländska TV-kanaler och utländska webbsidor. Å andra sidan gäller alla begränsningar som stadgas i lagen de mest synliga formerna av reklam. Det hör till vardagen att se alkoholreklam till exempel på busshållplatser och i samband med favoritserierna på TV. Däremot är det få som varje dag tittar på utländsk alkoholreklam via exempelvis YouTube.

EU-domstolen har tagit ställning till hur ett reklamförbud som genomförs i något land påverkar konkurrensen. Enligt domen gynnar reklamförbud produkter som konsumenterna känner till och missgynnar utländska konkurrenters mindre kända produkter, vilka drabbas hårdast av reklambegränsningar.

Effekterna beror också på marknadernas struktur. I Finland produceras de mest marknadsförda alkoholdryckerna huvudsakligen av internationella bolag. Å andra sidan har reklam för finländska gårdsviner eller produkter tillverkade av mindre bryggerier även hittills förekommit i liten utsträckning.

Begränsningar av alkoholreklamen ökar ju priskonkurrensen och prisreklamen och därigenom nackdelarna med alkohol. Är det någon idé med detta?

Att uppge alkoholdryckens pris skulle fortsättningsvis vara ett tillåtet sätt att göra reklam för svaga alkoholdrycker. Exempelvis är barn mindre intresserade av reklam där priset på öl meddelas än av till exempel färgglad reklam i skolbussen eller biljetter som lottas ut till idolens konsert. Om prisnivån för alkoholdrycker skulle sjunka som en följd av priskonkurrensen, kan staten snabbt korrigera prisnivån till den tidigare genom att höja alkoholbeskattningen.

Får man längre göra reklam någonstans för exempelvis just dessa inhemska kvalitetsprodukter?

Ovan nämns redan den huvudregel enligt vilken reklam för starka alkoholdrycker är förbjuden och reklam för svaga alkoholdrycker är tillåten. Man får inte heller rikta reklam för svaga alkoholdrycker till exempel till just minderåriga.

De nya begränsningarna av reklam för svaga alkoholdrycker gäller alltså allmänna platser (exempelvis utomhusreklam), tidsgränser för reklam i TV och radio samt reklam i sociala medier. Det finns inga särskilda begränsningar för reklam till exempel i tryckta medier eller på webbsidor.  

Var hittar jag mer utförliga svar om hurdan reklam som är förbjuden och hurdan som är tillåten?

Valvira har sammanställt anvisningar om innehållet i de nuvarande begränsningarna.

De nya begränsningarna träder i kraft den 1 januari 2015 och Valviras anvisningar om dem publiceras sannolikt i början av november 2014.