FI SV

Kelpoisuusvaatimukset

Sosiaalihuollon tehtävissä vaadittavat kelpoisuudet on määritelty sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa ja asetuksessa.

Lakia sovelletaan sosiaalihuollon ammatilliselta henkilöstöltä vaadittaviin kelpoisuuksiin kunnan ja valtion hallinnonaloilla sekä yksityisissä palveluissa siltä osin, kuin palvelut kuuluvat yksityisten palvelujen valvonnasta annetun lainpiiriin.

Sosiaali- ja terveysministeriön opas kelpoisuusvaatimuksista työnhakijoille ja työnantajille.

Kelpoisuuslaki ei sisällä säännöksiä sosiaalihuollon tehtävärakenteesta tai mitoituksesta. Tehtävärakenteesta on annettu suositus.

Terveydenhuollon henkilöstön pätevyydestä säädetään laissa

Terveydenhuollon henkilöstön ammatillisesta koulutuksesta ja pätevyydestä säädetään laissa ja asetuksessa.

Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia Suomessa sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Valvira ylläpitää valtakunnallista terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriä, Terhikkiä.

Sairaanhoitajilla on rajattu oikeus määrätä lääkkeitä

Sairaanhoitaja ja sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja ja kätilö voivat määrätä lääkkeitä rajatusti silloin, kun heillä on lääkkeen määräämiseen oikeuttava erikoispätevyys.

Vanhenpainpäivärahan maksu kätilön tai terveydenhoitajan tekemän jälkitarkastuksen perusteella

Vanhempainpäiväraha voidaan maksaa myös silloin, kun julkisen terveydenhuollon palveluksessa oleva ja riittävän koulutuksen saanut kätilö tai terveydenhoitaja tekee säännöllisesti jälkitarkastuksen synnyttäneelle naiselle.

Psykoterapeuttikoulutus ja psykoterapeutin ammattinimike

Valtioneuvosto asetus, jolla säädetään psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan koulutuksen tavoitteista, laajuudesta ja sisällöstä, tuli voimaan 31.12.2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa aloitetun koulutuksen perusteella prosykoterapeutin nimikesuojattua ammattinimikettä on haettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta viimeistään 30.6.2017.

Alaikäisten kanssa työskenteleviltä vaaditaan rikosrekisteriote

Alaikäisten kanssa työskenteleviltä vaaditaan kelpoisuuden lisäksi rikosrekisteriote. Tällä halutaan suojella alaikäisten turvallisuutta ja henkilökohtaista koskemattomuutta.

EU sääntelee ammatinharjoittamisoikeuksia muissa jäsenvaltioissa

EU:n ammattipätevyysdirektiivi sääntelee ammatinharjoittamisoikeutta ja pätevyyden tunnistamista muussa jäsenvaltiossa.

Lisätietoja

Teppo Heikkilä, ylilääkäri 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI 0295163238   etunimi.sukunimi@stm.fi