FI SV EN RU

Seulonnat

UltraäänitutkimusSosiaali- ja terveysministeriö vastaa seulontoja koskevasta lainsäädännöstä.

Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään löytämään oireettomat henkilöt, jotka sairastavat seulottavaa tautia.

Kuntien vastuulla on järjestää seulonnat asukkailleen.

Valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti kunnan pitää järjestää

 • naisten rintasyöpäseulonta
 • kohdun kaulaosan syövän seulonta ja
 • raskauden aikaiset seulonnat: varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus, sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonta.

Kunta voi toteuttaa seulonnat itse tai ostaa ne yksityiseltä tai yleishyödylliseltä palvelun tarjoajalta. Kunta voi järjestää valtakunnallisen seulontaohjelman lisäksi myös ohjelmaa täydentäviä seulontoja tietyn taudin tai sen esiasteen toteamiseksi tai taudinaiheuttajan löytämiseksi.

Kunnan on seurattava ja arvioitava seulontaprosessin laatua ja seulontatestien luotettavuutta säännöllisesti. Lisäksi jokaisessa kunnassa on oltava kustakin seulonnasta vastaava henkilö.

Kunnan asukkaalla oikeus seulontapalveluihin

Kunnan asukkaalla on oikeus saada seulontapalveluja. Niihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Seulontoihin kutsutaan seuraavasti:

Rintasyöpäseulonta

 • 20 - 26 kuukauden välein
 • 50 - 69 -vuotiaat naiset
 • kuitenkin vain vuonna 1947 tai sen jälkeen syntyneet

Kohdun kaulaosan syövän seulonta

 • viiden vuoden välein
 • 30 - 60 -vuotiaat naiset

Raskaana oleville tarjottavat seulonnat

 • raskauden eri vaiheissa
 • varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus, varhaisraskauden yhdistelmäseulonta, keskiraskauden seerumiseulonta ja rakenneultraäänitutkimus

Viranomaisten vastuut seulontapalveluissa

Terveydenhuollon seulontaohjelmien asiantuntijatyöryhmä (Seulontatyöryhmä) seuraa ja arvioi käynnissä olevia seulontaohjelmia ja seulonnoiksi ehdolla olevia seulontatutkimuksia sekä niissä käytettäviä menetelmiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa ja arvioi käynnissä olevia seulontaohjelmia ja niissä käytettäviä menetelmiä. THL:n verkkosivuilta saa lisätietoa Suomessa järjestettävistä lakisääteisistä seulonnoista.

THL:ssä sijaitseva Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö Finohta tuottaa Seulontatyöryhmälle päätöksenteon tueksi arviointiraportteja, joissa on arvioitu mm. seulonnan vaikuttavuutta, kustannusvaikuttavuutta sekä eettisiä ja organisatorisia tekijöitä. Lisäksi Finohta tukee kuntia seulontojen toteuttamisessa esim. tuottaen seulontoihin liittyvää tukiaineistoa.

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo säteilyn käyttöä mammografiassa eli rintojen röntgentutkimuksessa. STUK antaa annosrajoitusten käyttöä ja suojelua koskevat ohjeet.

STM:n keskeiset säädökset, suositukset ja ohjeet seulontoihin

Seulontaohjelmien arviointikriteerit sekä raskaudenaikaisen seulontaohjelman toteuttamisen vaihtoehdot

Suositukset sikiön poikkeavuuksien seulonnasta

Säteilylle altistavan seulonnan toimeenpanoa varten on aina laadittava seulontaohjelma, joka on esitettävä STUK:n tarkastettavaksi ennen seulonnan aloittamista.

Suomessa on kattavat seulonnat

Suomessa seulontojen kattavuus on hyvä verrattuna muihin OECD-maihin. Tämä selviää OECD:n Health at a glance 2011-raportista.

Vuonna 2009 suomalaisista 50 - 69-vuotiaista naisista 84 prosenttia osallistui rintasyöpien seulontaan, kun OECD-maiden keskiarvo oli 62 prosenttia. Kohdunkaulansyövän seulontaan 20 -69-vuotiaista naisista osallistui 70 prosenttia ja OECD-maissa keskimäärin 61 prosenttia.

Lisätietoa

Suomen Syöpärekisterin Joukkotarkastusrekisteri-osastolla suunnitellaan ja arvioidaan suomalaisia syöpäseulontaohjelmia.

Valittaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muistutuksia, kanteluja tai valituksia.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, hoitoon taikohteluun, voit

 • tehdä muistutuksen seulontoja tekevän toimintayksikön johtajalle. Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa kuitenkin yrittää selvittää asia sinua hoitaneiden henkilöiden kanssa.
 • tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle: ensisijaisesti oman alueesi aluehallintovirastoon tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira).

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä asianomaisen terveydenhuollon toimintayksikön tai oman kuntasi tai kuntayhtymäsi potilasasiamieheen.

Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.

Lisätietoja