Hakemusten laatiminen

Tämä hakuilmoitus on julkaistu 5.9.2016 Rakennerahastot.fi-verkkosivustolla.

Hakuilmoitus on julkaistu myös sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivustolla.

Hakemusta jätettäessä tulee varmistaa, että se kohdistetaan toimivaltaiselle viranomaiselle. Koska rahoituksen hakeminen tapahtuu täysin sähköisesti, hakemusta ei tarvitse enää tulostaa ja toimittaa rahoittavalle viranomaiselle erikseen allekirjoitettuna. Myös liitteet toimitetaan sähköisesti EURA2014 -järjestelmän kautta. Verovelkatodistusta, kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisteriotetta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse toimittaa.

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti.

Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta. 

Hakemuspohjaan sekä järjestelmässä oleviin ohjeisiin kannattaa tutustua huolellisesti. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen tutkia hakuasiakirjasta, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea toimintalinja, koska hakemuksen muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes jättää sen viranomaiskäsittelyyn.

Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA 2014 -järjestelmää. Toteuttajien välillä tulee olla sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia. Ennen hakemuksen laatimista on hyvä perehtyä seuraaviin lakeihin ja asetuksiin, jotka löytyvät Finlexin verkkosivustolta:

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014)

  • Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014)
  • Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (356/2014)
  • Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014)
  • Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (358/2014)

Lisäksi tulee tutustua viestintäohjeisiin, jotka löytyvät valtakunnalliselta Rakennerahastot.fi-verkkosivustolta.

Hakijoita pyydetään valmisteluvaiheessa tutustumaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto -ohjelmaan ja ESR:n valtakunnallisiin toimenpidekokonaisuuksiin sekä muihin tässä hakuohjeessa esitettyihin ohjeisiin. Ohjelma-asiakirja ja muita hankehakuun liittyviä ohjeita on Rakennerahastot.fi-verkkosivuilla:

Hakuohjeita

Mitä ennen hanketta ja mitä sen jälkeen?

Rahoitettavan hankkeen tulee osoittaa osaamisensa hankkeen tehtäviin ja jo hakuvaiheessa pystyä osoittamaan yhdessä tekeminen muiden toteuttajien kanssa. Hakemuksessa on selvittävä, miten toimintaa jatketaan tai tuloksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen.

Tukea ei saa käyttää yleisenä toimintatukena. Tuen saajalla on oltava riittävät taloudelliset ja muut edellytykset toteuttaa hanke. Tuensaajalla on myös oltava valmiudet vastata toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen tai toiminta on oltava siirrettävissä jonkun muun nimetyn toimijan vastuulle. Kehittämishankkeen tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä.

Hankkeen kestoaika on maksimissaan kolme vuotta. 

Tukitasot ja kustannusmallit ESR-hankkeissa

ESR- ja kansallinen valtiontuki on hankkeissa enimmillään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeilta edellytetään ohjelma-asiakirjan mukaisesti kuntarahoitusta ja/tai muuta julkista rahoitusta vähintään 12,5 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakemukseen on liitettävä perustelut, jos hankkeella ei ole omarahoitusosuutta. Lopullinen tukitaso muodostuu rahoittajan kanssa käytävien hankeneuvottelujen tuloksena.

Erikseen raportoitavia osallistujien palkkakustannuksia voidaan sisällyttää hankkeelle ainoastaan kuntien ja muiden julkisyhteisöjen kustannusten osalta. Yhteishankkeissa kaikki toteuttajat osallistuvat pääsääntöisesti omarahoituksen kokoamiseen. Yhteishankkeissa kunkin toteuttajan osuus määritellään tuensaajien tekemässä sopimuksessa (pakollinen liite EURA2014-järjestelmän hakemuksessa).

ESR-hankehakemukset tulee pääsääntöisesti laatia käyttäen 17 %:n yleiskustannusmallia (ns. flat rate). Jos kuitenkin halutaan käyttää jotain seuraavista kustannusmalleista, tulee hankkeen perustella pääsäännöstä poikkeaminen. Muita mahdollisia kustannusmalleja ESR-hankkeissa ovat 15 %:n flat rate, 40 %:n flat rate, kertakorvaus (lump sum) sekä tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset. Vain poikkeuksellisista, hankkeen toimintaan liittyvistä syistä hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma voidaan hyväksyä toteutuneisiin kustannuksiin perustuen.

Projektien valintaperusteet

Hankkeet arvioidaan ja pisteytetään Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 seurantakomitean hyväksymien yleisten sekä erityistavoitekohtaisen 7.1 valintaperusteiden mukaan. Arviointiperusteet Rakennerahastot.fi-verkkosivulla. Hakijoiden on syytä tutustua valintaperusteisiin huolellisesti.

Lisäksi rahoittaja voi määritellä teemakohtaisia arviointiperusteita. Tässä haussa teemakohtaiseksi valintaperusteeksi on määritelty:

Hankkeessa kehitetään laajassa kumppanuudessa valtakunnallisia toimintamalleja ja/tai hankkeen tuloksia voidaan käyttää lainsäädännön kehittämisen, soveltamisen ja toimeenpanon tukena. (25 %)

Yleiset valintaperusteet ja erityistavoitekohtaisen 7.1 valintaperusteiden painoarvot ovat oheisessa linkissä.

Valintamenettely

Hankehakemuksiin pyydetään hakijalta tarvittaessa tarkennuksia tai lisäselvityksiä. Hakemuksista voidaan pyytää myös lausuntoja muilta rahoittajilta tai keskeisiltä yhteistyökumppaneilta.

Hankkeiden toivotaan kohdistuvan erityisesti mikro- ja/tai pk-yrityksiin, joissa ei juurikaan ole tehty tämän tyyppistä kehitystyötä. Osallistuvat yritykset tulisi olla mahdollisuuksien mukaan tiedossa ja nimetty jo hakuvaiheessa. Osallistujia voidaan kuitenkin täydentää myöhemmin.  Hankkeissa tulee huomioida ja hyödyntää aiemmin em. aihealueilla tehty tutkimus- ja kehittämistyö. Hankkeissa tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan monikulttuurisuus ja sen vaikutukset työpaikoilla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää hakijakonsortioon; hankkeet tulee toteuttaa useamman kumppanin yhteistyönä, yhden hakijan hakemuksia ei tässä haussa rahoiteta. 

Rahoittaja esittää, että hankehenkilöstöön palkataan mahdollisuuksien mukaan eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä tai kohderyhmän edustajia. Lisäksi rahoittaja pidättää itsellään oikeuden neuvotella hyväksyttäväksi esitettävien hankkeiden yhdistämisestä ja muista toteutukseen liittyvistä asioista. Samaan kohderyhmään kohdistuvia hankkeita yhdistetään tarvittaessa isommiksi kokonaisuuksiksi.

Jo hakemusvaiheessa tulee huomioida rakennerahasto-ohjelmassa määritetyt horisontaaliset periaatteet riippumatta siitä, mikä on hankkeen sisältö. Horisontaaliset periaatteet ovat kestävä kehitys, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo.

Hakemuksen liitteet

  • Hankkeelle palkattavan henkilöstön tehtävänkuva palkkaerittelyineen.
  • Verohallinnon tai vastaava selvitys, mikäli arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi.
  • Sopimus yhteistyöstä hankkeen toteutuksessa (yhteishankkeet ja tuen siirtomenettely).
  • Päätös tai sopimus muusta kuin omarahoitusosuuteen kuuluvasta kunta- ja muusta julkisesta rahoituksesta (toimitettava ennen välittävän toimielimen tekemää rahoituspäätöstä).

Lisätietoja

Siru Nylén-Karo, ylitarkastaja 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163244  


Ritva Partinen, ylitarkastaja 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, Terveyden edistämisen ryhmä 0295163330  


Lars Kolttola, neuvotteleva virkamies 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163266