Hakemusten laatiminen

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa valtakunnallisen hankehaun Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-toimintalinjassa 5 "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta". Hakuaika on 1.12.2016 - 7.2.2017 välisenä aikana.

Rakennerahastotoiminnalla edistetään sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa

Toimintalinjassa 5 "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta" haetaan hankkeita tai hankekokonaisuuksia (yhteishankkeet) kaikkiin toimenpidekokonaisuuksiin: Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen, Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki ja Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen.

Hakemusten laatiminen ja toimitustapa

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta.

Sosiaali- ja terveysministeriölle osoitetut hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA2014-tietojärjestelmässä viimeistään tiistaina 7.2.2017

Hakemusta jätettäessä tulee varmistaa, että se kohdistetaan toimivaltaiselle viranomaiselle. Koska rahoituksen hakeminen tapahtuu täysin sähköisesti, hakemusta ei tarvitse enää tulostaa ja toimittaa rahoittavalle viranomaiselle erikseen allekirjoitettuna. Myös liitteet toimitetaan sähköisesti EURA2014 -järjestelmän kautta. Verovelkatodistusta, kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisteriotetta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse toimittaa.

Hakemuspohjaan sekä järjestelmässä oleviin ohjeisiin kannattaa tutustua huolellisesti. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen selvittää, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea toimintalinja, koska hakemuksen muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata siihen asti, kunnes jättää sen viranomaiskäsittelyyn. 

Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA2014-järjestelmää. Toteuttajien välillä tulee olla sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia. 

Ennen hakemuksen laatimista on hyvä perehtyä seuraaviin lakeihin ja asetuksiin, jotka löytyvät Finlexin verkkosivustolta:

 
  • Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014)
  • Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014)
  • Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (356/2014)
  • Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014)
  • Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (358/2014)

Hakijoita pyydetään valmisteluvaiheessa tutustumaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan ja ESR:n valtakunnallisiin toimenpidekokonaisuuksiin sekä muihin tässä hakuohjeessa esitettyihin ohjeisiin. Ohjelma-asiakirja ja muuta hakijoille suunnattua ohjeistusta on nähtävissä valtakunnallisella Rakennerahastot.fi -verkkosivustolla. Lisäksi tulee tutustua viestintäohjeisiin, jotka löytyvät Rakennerahastot.fi-sivulta.

Hakuohjeita

Mitä ennen hanketta ja mitä sen jälkeen? 

Rahoitettavan hankkeen tulee osoittaa osaamisensa hankkeen tehtäviin ja jo hakuvaiheessa pystyä osoittamaan yhdessä tekeminen muiden toteuttajien kanssa. Hakemuksessa on selvittävä, miten toimintaa jatketaan tai tuloksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen.

Tukea ei saa käyttää yleisenä toimintatukena. Tuen saajalla on oltava riittävät taloudelliset ja muut edellytykset toteuttaa hanke. Tuensaajalla on myös oltava valmiudet vastata toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen tai toiminta on oltava siirrettävissä jonkun muun nimetyn toimijan vastuulle. Kehittämishankkeen tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä. 

Hankkeen kestoaika on maksimissaan kolme vuotta. 

Tukitasot ja kustannusmallit ESR-hankkeissa 

ESR- ja kansallinen valtiontuki on hankkeissa enimmillään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeilta edellytetään ohjelma-asiakirjan mukaisesti kuntarahoitusta ja/tai muuta julkista rahoitusta vähintään 12,5 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakemukseen on liitettävä perustelut, jos hankkeella ei ole omarahoitusosuutta. Lopullinen tukitaso muodostuu rahoittajan kanssa käytävien hankeneuvottelujen tuloksena. 

Erikseen raportoitavia osallistujien palkkakustannuksia voidaan sisällyttää hankkeelle ainoastaan kuntien ja muiden julkisyhteisöjen kustannusten osalta. Yhteishankkeissa kaikki toteuttajat osallistuvat pääsääntöisesti omarahoituksen kokoamiseen. Yhteishankkeissa kunkin toteuttajan osuus määritellään tuensaajien tekemässä sopimuksessa (pakollinen liite EURA2014-järjestelmän hakemuksessa). 

ESR-hankehakemukset tulee pääsääntöisesti laatia käyttäen 17 %:n yleiskustannusmallia (ns. flat rate). Jos kuitenkin halutaan käyttää jotain seuraavista kustannusmalleista, tulee hankkeen perustella pääsäännöstä poikkeaminen. Muita mahdollisia kustannusmalleja ESR-hankkeissa ovat 15 %:n flat rate, 40 %:n flat rate, kertakorvaus (lump sum) sekä tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset. Vain poikkeuksellisista, hankkeen toimintaan liittyvistä syistä hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma voidaan hyväksyä toteutuneisiin kustannuksiin perustuen. 

Projektien valintaperusteet 

Hankkeet arvioidaan ja pisteytetään Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 seurantakomitean hyväksymien yleisten sekä erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaan. Arviointiperusteet ovat nähtävillä Rakennerahastot.fi-verkkosivulla. Hakijoiden on syytä tutustua valintaperusteisiin huolellisesti. 

Lisäksi rahoittaja voi määritellä teemakohtaisia arviointiperusteita. Tässä haussa teemakohtaiseksi valintaperusteeksi on määritelty seuraava: 

Hankkeessa kehitetään valtakunnallisia toimintamalleja ja/tai hankkeen tuloksia voidaan käyttää lainsäädännön kehittämisen, soveltamisen ja toimeenpanon tukena. 

Yleiset valintaperusteet ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden painoarvot ovat nähtävillä oheisissa linkeissä.

Valintamenettely ja muuta huomioitavaa

Hankehakemuksiin pyydetään hakijalta tarvittaessa tarkennuksia tai lisäselvityksiä. Hakemuksista voidaan pyytää myös lausuntoja muilta rahoittajilta tai keskeisiltä yhteistyökumppaneilta.

Rahoittaja edellyttää, että kaikki toimintalinjasta 5 "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta" rahoitettavat hankkeet tekevät yhteistyötä Osallisuus-teeman koordinaatiohankkeiden kanssa:

Hankkeiden tulee käyttää Solmu-hankkeen Kykyviisari-kyselyä kohderyhmäasiakkaiden aloittaessa ja lopettaessa hankkeen toimenpiteissä. 

Rahoittaja esittää, että hankehenkilöstöön palkataan mahdollisuuksien mukaan eri-ikäisiä, eri sukupuolten edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä tai kohderyhmän edustajia. Lisäksi rahoittaja pidättää itsellään oikeuden neuvotella hyväksyttäväksi esitettävien hankkeiden yhdistämisestä ja muista toteutukseen liittyvistä asioista. Samaan kohderyhmään kohdistuvia hankkeita yhdistetään tarvittaessa isommiksi kokonaisuuksiksi. 

Jo hakemusvaiheessa tulee huomioida rakennerahasto-ohjelmassa määritetyt horisontaaliset periaatteet riippumatta siitä, mikä on hankkeen sisältö. Horisontaaliset periaatteet ovat kestävä kehitys, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo. Sukupuolinäkökulma on huomioitava kaikkien rahoitettavien hankkeiden toiminnassa.

Hakemuksen liitteet

  • Hankkeelle palkattavan henkilöstön tehtävänkuva palkkaerittelyineen
  • Sopimus yhteistyöstä hankkeen toteutuksessa (yhteishankkeet ja tuen siirtomenettely) 
  • Päätös tai sopimus muusta kuin omarahoitusosuuteen kuuluvasta kunta- ja muusta julkisesta rahoituksesta (toimitettava ennen välittävän toimielimen tekemää rahoituspäätöstä)

Lisätietoja

Lisätietoja

Lars Kolttola, neuvotteleva virkamies 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163266   etunimi.sukunimi@stm.fi


Kati Herranen-Haapaniemi, erityisasiantuntija 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163273   etunimi.sukunimi@stm.fi


Eveliina Pöyhönen, sosiaalineuvos 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163303   etunimi.sukunimi@stm.fi