FI SV

Miten OTE pannaan toimeen?

OTE-kärkihankkeen toimenpiteitä toteutetaan kahdeksassa projektissa, joissa eri keinoin tuetaan osatyökykyisten työllistymistä ja jatkamista työelämässä.
 

Osku-ohjelman suositukset käyttöön

Sosiaali- ja terveysministeriössä toteutettiin Osatyökykyiset työssä (Osku) -ohjelma vuosina 2013–2015. Ohjelmassa tuotettiin toimivia ja käytännössä testattuja toimintamalleja osatyökykyisten työssä jatkamisen ja työllistymisen tueksi.

Ohjelmassa tehtyjen kokeilujen, pilottien ja tutkimusten tulokset on koottu suosituksiksi, joita levitetään OTE-kärkihankkeen aikana.
 

​Yhteyshenkilö 
projektipäällikkö Raija Tiainen, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 02951 63610

 

Koulutuksella muutokseen – työkykykoordinaattoreita työpaikoille

Projektin tavoitteena on palvelujärjestelmän muutos, jonka myötä osatyökykyinen henkilö saa tarvitsemansa avun nopeasti ja riittävänä. Hän työllistyy tai pystyy jatkamaan työssään.

Tämän tavoitteen toteutumiseksi OTE-kärkihankkeen aikana järjestetään työkykykoordinaattorikoulutuksia kattavasti eri alueilla. Tavoitteena on saada työkykykoordinaattorimallin mukaisesti toimivia ammattilaisia mahdollisimman moneen organisaatioon ja työpaikkaan.

Koulutuksella nostetaan ammattilaisten osaamista vastaamaan nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä ja tarjotaan ammattilaisille mahdollisuus päästä päivittämään tietojaan ja taitojaan sekä rakentamaan uudenlaisia yhteistyöverkostoja. Koulutus tuo tehokkuutta, ripeyttä ja saumattomuutta palvelujärjestelmään.

Koulutus on suunnattu osatyökykyisten palveluissa toimiville ammattilaisille, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, kuntoutuksen, TE-palveluiden, koulutuksen, henkilöstöhallinnon, Kelan, työterveyshuollon ja oppilaitosten asiantuntijoille. Työkykykoordinaattorikoulutuksen lisäksi järjestetään infotilaisuuksia ja seminaareja esimiehille ja työnantajille.
 

​Yhteyshenkilö 
projektipäällikkö Raija Tiainen,
etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 02951 63610
 

Vammaisten yrittäjyyden tukeminen

Projektin tavoitteena on tunnistaa vammaisten ja osatyökykyisten yrittäjyyttä estäviä ja edistäviä tekijöitä. Tällä hetkellä vammaisilla ei ole riittävästi tietoa yrittäjyyteen liittyvistä palveluista ja taloudellisista tuista. Toisaalta TE-toimistolla ja muilla yrityspalveluiden tarjoajilla ei ole riittävästi tietoutta vammaisten yrittäjyyden erityispiirteistä.

Projektin osana on toteutettu selvitys Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki. Vammaisten yrittäjien määrästä ja määrän kasvupotentiaalista tarvitaan kuitenkin yhä lisää tietoa.

Selvityksen pohjalta keskustellaan työmarkkinajärjestöjen, yrittäjäjärjestöjen ja vammaisjärjestöjen kanssa ja suunnitellaan yhdessä konkreettisia toimenpiteitä, joilla vammaisten ja osatyökykyisten yrittäjyyttä voidaan lisätä ja yrittäjyyden esteitä poistaa.
 

Yhteyshenkilö 
erityisasiantuntija Patrik Tötterman,
etunimi.sukunimi@tem.fi, p. 02950 49034
 

Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen

Projektin tavoitteena on uudistaa osatyökykyisten tarvitsemien palveluiden toimintamalleja ja -kulttuuria siten, että ne tukevat nykyistä paremmin osatyökykyisten työllistymistä ja osallisuutta. Samalla selkiytetään lainsäädäntöä ja eri toimijoiden vastuunjakoa.

Projektin kuudessa alueellisessa kokeiluhankkeessa otetaan käyttöön hyviä toimintamalleja, joilla parannetaan osatyökykyisten työtoiminnan ja opintojen jälkeistä työllistymistä sekä osallisuutta tukevaa toimintaa.

Projektin tuloksena osatyökykyiset henkilöt pääsevät tarpeensa mukaisiin palveluihin nykyistä tehokkaammin ja yhä useampi osatyökykyinen henkilö etenee työllistymispolullaan.
 

Projektilla valmistaudutaan vuoteen 2020, jolloin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. 

Yhteyshenkilö 
sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen,
etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 02951 63303
 

Osatyökykyisten rekrytointikynnyksen madaltaminen

Projektin tavoitteena on luoda tutkimuksen avulla kokonaiskuva osatyökykyisten työllistymisen mahdollisuuksista ja esteistä.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa Kuntoutussäätiö toteuttaa tutkimushankeen, jossa selvitetään työnantajien näkemyksiä osatyökykyisten työllistymisen mahdollisuuksista ja esteistä. Tutkimuksen valmistuttua tuloksista ja mahdollisista toimenpide-ehdotuksista keskustellaan järjestöjen (ml. vammais- ja potilasjärjestöt) kanssa.

Keskustelun ja tutkimuksen suositusten pohjalta toteutetaan toimenpiteet rekrytointikynnyksen madaltamiseksi. Lisäksi jaetaan työnantajille tietoa ja esimerkkejä toimivista ratkaisuista ja malleista mm. alueellisten koulutusten muodossa.

Projektin tuloksena yhä useampi osatyökykyinen henkilö työllistyy ja yhä useampi yritys rekrytoi osatyökykyisen henkilön. 

Yhteyshenkilö 
erityisasiantuntija Patrik Tötterman, patrik.totterman@tem.fi, p. 02950 49034

 

Tieto helposti verkosta – tietyoelamaan.fi

Tietyoelamaan.fi on verkkopalvelu, joka sisältää ajantasaista tietoa osatyökykyisyyteen liittyvistä palveluista ja etuuksista, keinojen vaikuttavuudesta sekä tutkimuksesta ja ajantasaisesta lainsäädännöstä. Palvelun ylläpidosta vastaa Kuntoutussäätiö.

Verkkopalvelusta kerätään palautetta, ja sitä kehitetään jatkuvasti. Tarkoituksena on saada palvelulle mahdollisimman paljon käyttäjiä.

Verkkopalvelun kohderyhmiä ovat osatyökykyiset, työkykykoordinaattorit sekä kaikki ammattilaiset ja työnantajat, jotka tarvitsevat tietoa osatyökykyisyydestä ja osatyökykyisten työllistymisestä.
 

Yhteyshenkilöt
hankepäällikkö Päivi Mattila-Wiro, paivi.mattila-wiro@stm.fi, p. 02951 63467
projektipäällikkö Raija Tiainen, raija.tiainen@stm.fi, p. 02951 63610
 

Polut hoitoon ja kuntoutukseen

Projektin tavoitteena on luoda saumaton, asiakaslähtöinen, oikea-aikainen ja tarkoituksenmukainen työkyvyn tuen toimintamalli hoitoon ja kuntoutukseen. Toimintamalli kattaa sekä työssä olevat, työhön palaavat että töihin pyrkivät osatyökykyiset.

Toimintamalli luodaan yhteistyössä asiantuntijalaitosten kanssa. Toimintamallissa kuvataan ohjaamisen ja työkyvyn tuen toimenpiteet keskeisten toimijoiden osalta (sosiaalihuolto, terveydenhuolto, kuntoutus, työ- ja elinkeinopalvelu, työterveyshuolto, Kela, koulutustahot sekä työpaikat).

Toimintamallia kehitetään kuudessa alueellisessa kokeilussa. Kokeilut tukevat sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa. Kokeiluissa työkyvyn tuen palveluketjut vakiinnutetaan sekä nivotaan olemassa oleviin jo toimiviin hoito- ja kuntoutuspolkuihin. Yksittäisten ja satunnaisten palveluiden sijaan etsitään toimenpiteitä ja palveluja moniammatillisesti. Työkyvyn tuen toimijoiden kesken rakennetaan yhteistyökäytäntöjä. Työpaikkoja tuetaan työn mukauttamiseen liittyvien ratkaisujen tekemiseen.

Projektin tuloksena alueilla on vakiintuneet työkyvyn tuen palveluketjut sekä toimivat yhteistyökäytännöt. Työelämässä tai työelämän ulkopuolella olevat osatyökykyiset pääsevät nopeasti ja joustavasti tarvitsemaansa hoitoon ja kuntoutukseen sekä varhaisen työkyvyn tuen toimenpiteet käynnistyvät oikea-aikaisesti. Lisäksi osatyökykyiset pysyvät työssä ja työllistyvät nykyistä paremmin ja työkyvyn tukemisessa moniammatillinen yhteistyö on sujuvaa.
 

Yhteyshenkilö 
ylitarkastaja Ritva Partinen, ritva.partinen@stm,fi, p. 02951 63330
 

Kannustinloukkujen purkaminen

Projektin tavoitteena on vähentää työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkuja. Projektin ensimmäisessä vaiheessa kolmikantainen työryhmä laatii selvityksen osatyökykyisyyteen liittyvien kannustinloukkujen purkamisesta.

Työryhmässä selvitetään yhtenä vaihtoehtona ns. lineaarista mallia, joka tarkoittaa työansion ja eläkkeen yhteensovittamisen tapaa, jossa työansio pienentää maksussa olevaa eläkettä portaattomasti.

Työryhmän työn päätyttyä on tarkoitus aloittaa hallituksen esityksen valmistelu valitun esityksen pohjalta. Jos päädytään lineaariseen malliin, lakimuutokset tulisivat voimaan aikaisintaan vuonna 2021, jolloin tulorekisteristä saadaan tarvittavat ansiotiedot.

Lineaarisen mallin myötä työtulon lisäys kasvattaa kokonaistulon määrää, eikä johda kannustinloukkuihin. Tulokset vaikuttavat siten, että työnteko työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla helpottuu ja toimeentulo paranee, työnantajilla on aiempaa enemmän ja joustavammin työvoimaa tarjolla ja yhteiskunnassa työtulon kokonaismäärä lisääntyy.

Yhteyshenkilö
neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen, pirjo.moilanen@stm.fi, p. 02951 63183