OTE-kärkihankkeen kuvaus

Osatyökykyisille tie työelämään eli OTE -kärkihanke tavoittelee muutosta osatyökykyisten asemassa työmarkkinoilla. Osatyökykyisten asemaa vahvistetaan siten, että he joko pysyvät työelämässä tai työllistyvät nykyistä huomattavasti paremmin. Tämä lisää osatyökykyisten yhdenvertaisuutta ja elämänlaatua sekä vähentää valtion kustannuksia.

Kärkihankkeen projektit

Kärkihanke tehdään sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä. Kärkihanke jakautuu kahdeksaan projektiin.

1. Osku-ohjelman suositukset

 • Projektin tarkoituksena on varmistaa, että vuosina 2013-2015 toteutetun Osatyökykyiset työssä (Osku) -ohjelman suositukset toteutetaan ja viedään käytäntöön.

 • Osku-hankkeen tuottamat materiaalit ja tutkimusraportti löytyvät OTE-kärkihankkeen sivuilta.

2. Koulutuksella muutokseen

 • Projekti liittyy kärkihankkeen tavoitteeseen tehostaa palvelujärjestelmän keinovalikoiman käyttöä osatyökykyisten työllistymisen ja työssä jatkamisen tueksi.

 • Projektissa koulutetaan työkykykoordinaattoreita kaikkien maakuntien alueille. Lisäksi järjestetään koulutuksia esimiehille ja työnantajille.

 • Projektin tavoitteena on, että mahdollisimman monessa organisaatiossa on työkykykoordinaattori ja osatyökykyiset saavat tarvitsemansa tuen ja avun sekä aukottomat palveluketjut.

3. Vammaisten yrittäjyys

 • Yrittäjyys ja itsensä työllistäminen ovat myös osatyökykyisille mahdollisia tapoja työllistyä. Tietopohja vammaisten yrittäjyydestä ja sen mahdollisuuksista sekä esteistä on kuitenkin liian niukka tällä hetkellä.

 • Projektin ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin selvitys "Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki”. Lisää tietoa yhä tarvitaan mm. vammaisten yrittäjien määrästä ja määrän kasvupotentiaalista.

 • Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan konkreettiset toimenpiteet, joilla vammaisten ja osatyökykyisten yrittäjyyttä voidaan lisätä.

4. Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen

 • Suomessa on runsaasti osatyökykyisiä henkilöitä, jotka voisivat työllistyä saadessaan oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea. Yhä useampi vaikeasti työllistyvä henkilö tarvitsee tukea myös siihen, että voi olla osallisena yhteiskunnassa.

 • Projektissa otetaan käyttöön nykyistä tehokkaammat toimintamallit:

 1. Työtoiminnasta töihin
 2. Opinnoista töihin
 3. Osallisuutta tukeva toiminta
 • Varmistetaan, että asiakaslähtöinen yhteistyö ja palveluohjaus eri toimijoiden välillä toimivat.

 • Uudistetaan lainsäädäntöä siten, että se tukee osatyökykyisten työllistymistä ja osallisuutta.
   

5. Rekrytointikynnyksen madaltaminen

 • Osatyökykyisten työllisyysaste on muuta väestöä alhaisempi.
  Rekrytointitilanteissa osatyökykyisten todennäköisyys tulla valituksi on muita ehdokkaita vähäisempi. On tarpeen saada ajantasaista ja konkreettista tietoa työnantajien näkemyksistä rekrytointikynnyksen alentamisen mahdollisuuksista ja keinoista.

 • Tavoitteena on, että yhä useampi osatyökykyinen työllistyy ja että yhä useampi yritys työllistää osatyökykyisiä.

 • Projektin ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tutkimuksella työnantajien näkemyksiä osatyökykyisten työllistymisen mahdollisuuksista ja esteistä sekä tarvittavista reformeista.

 • Toisessa vaiheessa keskustellaan järjestöjen (ml. vammais- ja potilasjärjestöt) kanssa. Keskustelun ja suositusten pohjalta toteutetaan toimenpiteet. Lisäksi jaetaan työnantajille tietoa ja esimerkkejä toimivista ratkaisuista ja malleista.

6. Tieto helposti verkosta

 • Tietyoelamaan.fi-verkkopalvelu julkaistiin vuoden 2016 lopussa.

 • Verkkopalvelu sisältää kattavasti ja ajantasaisesti tietoa, osatyökykyisten, työnantajien, työkykykoordinaattoreiden ja muiden ammattilaisten käyttöön. Palvelu tarjoaa tietoa ja keinoja osatyökykyisten työllistymisen ja työssä jatkamisen tukemiseen.

 • Verkkopalvelua kehitetään kärkihankkeen aikana mm. käyttäjäpalautteen pohjalta.

7. Polut hoitoon ja kuntoutukseen

 • Palvelujärjestelmän kokonaisuus on monimutkainen ja sote-järjestelmän palvelupolut vakiintumattomia. Kaikkia työkyvyn tuen keinoja ei ole otettu käyttöön. Työpaikat eivät saa riittävää tukea työn mukauttamiseen liittyvien ratkaisujen tekemiseen.

 • Projektissa rakennetaan toimintamalli työelämässä oleville ja työelämän ulkopuolelle jääneille hoitoon ja kuntoutukseen ohjaamiseen sekä varhaiseen työkyvyn tukeen.

 • Toimintamalli yhteensovitetaan kuntoutuksen kokonaisuudistuksen kanssa.

 • Projektin tuloksena työelämässä tai työelämän ulkopuolella olevat osatyökykyiset pääsevät nopeasti ja joustavasti tarvitsemaansa hoitoon ja kuntoutukseen ja varhaisen työkyvyn tuen toimenpiteet käynnistyvät oikea-aikaisesti. Työkyvyn tukemisessa moniammatillinen yhteistyö on sujuvaa.

8. Kannustinloukut

 • Projektin tavoitteena on vähentää työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkuja, jolloin saadaan aikaan työtulon lisäystä.

 • Toivotut vaikutukset:

  • Työnantajalle: työvoimaa on aiempaa enemmän ja joustavammin tarjolla.

  • Työntekijälle: työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla tehtävän työn esteitä poistuu, jolloin toimeentulo paranee.

  • Yhteiskunnalle: työtulon kokonaismäärä lisääntyy.

 

 

Lisätietoja