OTE-kärkihankkeen kuvaus

Osatyökykyisille tie työelämään eli OTE -kärkihanke tavoittelee muutosta osatyökykyisten asemassa työmarkkinoilla. Osatyökykyisten asemaa vahvistetaan siten, että he joko pysyvät työelämässä tai työllistyvät nykyistä huomattavasti paremmin. Tämä lisää osatyökykyisten yhdenvertaisuutta ja elämänlaatua sekä vähentää valtion kustannuksia.

Hankkeen projektit

Kärkihankkeen päätoimenpiteet jakautuvat yhteensä kahdeksaan projektiin, joista jokaisella on oma vastuuvirkamiehensä joko sosiaali- ja terveysministeriössä tai työ- ja elinkeinoministeriössä.

1. Osku-ohjelman suositukset

 • Projektin tarkoituksena on varmistaa, että vuosina 2013-2015 toteutetun Osatyökykyiset työssä (Osku) -ohjelman suositukset otetaan huomioon OTE-kärkihankkeen toteutuksessa.

 • OTE-kärkihanke on rakennettu Osku-ohjelman tuottamien käytännössä testattujen ja toimivien mallien levittämiseksi.

2. Koulutuksella muutokseen

 • Projekti liittyy kärkihankkeen tavoitteeseen tehostaa  palvelujärjestelmän sisältämän keinovalikoiman käyttöä osatyökykyisten työllistymisen ja työssä jatkamisen tueksi.

 • Projektissa koulutetaan työkykykoordinaattoreita. Ennen koulutuksia järjestetään alueellisia infotilaisuuksia, joissa kerrotaan sekä tulevista koulutuksista että työkykykoordinaattorimallista.

 • Tavoite: mahdollisimman monessa organisaatiossa on työkykykoordinaattori ja osatyökykyiset saavat tarvitsemansa tuen ja avun sekä aukottomat palveluketjut.

3. Vammaisten yrittäjyys

 • Tausta: Yrittäjyys ja itsensä työllistäminen ovat myös osatyökykyisille mahdollisia tapoja työllistyä. Tietopohja yrittäjyydestä ja sen mahdollisuuksista sekä esteistä  on liian niukka päätöksentekoa ajatellen.

 • Projektin ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan selvitys Valtioneuvoston kanslian TEAS-hankerahoituksella (Vammaisen henkilön yrittäjyys ja sen tuki).

 • Tulosten perusteella suunnitellaan ja toteutetaan konkreettiset toimenpiteet, joilla vammaisten ja osatyökykyisten yrittäjyyttä voidaan lisätä.

4. Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen

 • Tausta: On runsaasti osatyökykyisiä henkilöitä, jotka voisivat työllistyä saadessaan oikeanlaista ja -aikaista tukea. Yhä useampi vaikeasti työllistyvä henkilö tarvitsee tukea siihen, että voi olla osallisena yhteiskunnassa.

 • Projektissa otetaan käyttöön nykyistä tehokkaammat toimintamallit:

 1. Työtoiminnasta töihin
 2. Opinnoista töihin
 3. Osallisuutta tukeva toiminta
 • Varmistetaan, että asiakaslähtöinen yhteistyö ja palveluohjaus eri toimijoiden välillä toimivat.

 • Uudistetaan lainsäädäntöä osatyökykyisten työllistymistä ja osallisuutta paremmin tukevaksi.
   

5. Rekrytointikynnyksen madaltaminen

 • Tausta: Osatyökykyisten työllisyysaste on muuta väestöä alhaisempi.
  Rekrytointitilanteissa osatyökykyisten todennäköisyys tulla valituksi on muita ehdokkaita vähäisempi. On tarpeen saada ajantasaista ja konkreettista tietoa työnantajien näkemyksistä rekrytointikynnyksen alentamisen mahdollisuuksista ja keinoista.

 • Tavoite: Yhä useampi osatyökykyinen työllistyy ja että yhä useampi yritys työllistää osatyökykyisiä.

 • Projektin ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tutkimuksella työnantajien näkemyksiä osatyökykyisten työllistymisen mahdollisuuksista ja esteistä sekä tarvittavista reformeista. Toisessa vaiheessa toteutetaan toimenpiteet tutkimusten suositusten mukaisesti. Lisäksi jaetaan työnantajille tietoa ja esimerkkejä toimivista ratkaisuista ja malleista.

6. Tieto helposti verkosta

 • Tausta: Verkkopalvelulle on olemassa tarve:

  • Osatyökykyisten työllistymisen ja työssä jatkamisen tueksi tarkoitettu keinovalikoima on laaja ja hajanainen.

  • Ajantasaisen tiedon löytäminen palveluista, keinoista ja etuuksista on haaste jopa järjestelmässä toimiville ammattilaisille.

 • Tavoite: tarvittava tieto on helposti ja esteettömästi saatavilla osatyökykyisen henkilön, työkykykoordinaattorin ja kaikkien käyttöön.

 • Verkkopalvelun toteuttavat Kuntoutussäätiö, VATES ja VKK.

7. Polut hoitoon ja kuntoutukseen

 • Tausta: Palvelujärjestelmän kokonaisuus on monimutkainen ja sote-järjestelmän palvelupolut vakiintumattomia. Kaikkia työkyvyn tuen keinoja ei ole otettu käyttöön. Työpaikat eivät saa riittävää tukea työn mukauttamiseen liittyvien ratkaisujen tekemiseen.

 • Projektissa luodaan toimintamalli: Työelämässä oleville ja työelämän ulkopuolelle jääneille rakennetaan toimintamalli hoitoon ja kuntoutukseen ohjaamiseen sekä varhaiseen työkyvyn tukeen.

 • Toimintamalli koordinoidaan ja yhteensovitetaan kuntoutuksen kokonaisuudistuksen kanssa.

 • Projektin tulos:

  • Työelämässä tai työelämän ulkopuolella olevat osatyökykyiset pääsevät nopeasti ja joustavasti tarvitsemaansa hoitoon ja kuntoutukseen ja varhaisen työkyvyn tuen toimenpiteet käynnistyvät oikea-aikaisesti.

  • Työkyvyn tukemisessa moniammatillinen yhteistyö on sujuvaa.

8. Kannustinloukut

 • Tavoite: vähentää työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkuja, jolloin saadaan aikaan työtulon lisäystä.

 • Toivotut vaikutukset:

  • Työnantajalle: työvoimaa on aiempaa enemmän ja joustavammin tarjolla.

  • Työntekijälle: työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla tehtävän työn esteitä poistuu, jolloin toimeentulo paranee.

  • Yhteiskunnalle: työtulon kokonaismäärä lisääntyy.

 

 

Lisätietoja