Kehitetään ja otetaan käyttöön uudet omahoidon sähköiset palvelut

Osahankkeessa kehitetään sähköisiä palveluja, jotka täydentävät ja korvaavat nykyisiä palveluja. Sähköisten kanavien myötä asiakkaiden valinnanmahdollisuudet lisääntyvät, palveluiden saanti nopeutuu ja mahdollisuus saada palveluja tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta lisääntyy. Osahanke koostuu seuraavista kokonaisuuksista, joita kehitetään samanaikaisesti muiden asiaan liittyvien hankkeiden kuten Kelan toteuttamaan Omakanta-palvelun kanssa.

Omat digiajan hyvinvointiplavelut (ODA)

Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) on osa sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta, joka valtiovarainministeriön Digitalisointi-kärkihankkeen rahoituksella sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa. Hanke tuottaa uudenlaisen toimintamallin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin. Mallista tulee kansalaisille tarjottavien sähköisten hyvinvointipalveluiden runko.

Toimintamallin osia ovat luotettavan hyvinvointitiedon jakaminen, erilaiset hyvinvointia ja palvelutarvetta mittaavat testit ja itsearviot sekä yhteistyössä tehtävä hyvinvointisuunnitelma. Valmiissa palveluissa hyödynnetään asiakas- ja potilastietoja sekä kansalaisen itse tuottamia tietoja, jotka ovat kansalaisen salliessa myös ammattilaisen hyödynnettävissä. Palvelut ovat yhteensopivia sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden kanssa. Palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti. Hanke on suunniteltu niin, että sitä voidaan jatkossa laajentaa uusilla toiminnoilla.

ODA-hankkeeseen osallistuu suuri joukko kuntia ja kuntayhtymiä. Hankkeen vetäjänä toimii Espoon kaupunki. Mukana ovat Eksote, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuopio, Lahti, Oulu, Porvoo, Sodankylä, Tampere, Turku ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

ODA-hankkeen suuruus noin 13 miljoonaa euroa. Valtio ja kunnat jakavat kulut noin puoliksi. Ensimmäiset kunnat alkavat käyttää järjestelmää vuoden 2017 lopulla ja laaja käyttöönotto tapahtuu vuoden 2018 aikana.

Virtuaalisairaala

Virtuaalisairaala 2.0 -hanke on asiakaslähtöisten digitaalisten terveyspalveluiden kehittämishanke, jossa tuotetaan kansalaisille, potilaille ja ammattilaisille erityisesti      erikoistason hoitoon kytkeytyviä digitaalisia terveyspalveluita. Hanke on Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen ja niiden väestövastuu- ja vaikutusalueeseen kuuluvat kaikki suomalaiset. Hankkeen koordinoijana toimiva Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).

Hanke tuo terveydenhuollon palveluja kaikkien suomalaisten ulottuville asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta lisäten näin kansalaisten tasa-arvoa. Digitaaliset palvelut täydentävät perinteisiä hoitoketjuja ja sopivat erityisen hyvin esimerkiksi elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon seurantavaiheessa. Pitkäaikaisen sairauden kanssa elämistä ja potilaan omaseurannan mahdollisuuksia on mahdollista tukea virtuaalisesti.

Myös ennakoivan hoidon merkitys kasvaa ja ihmisten mahdollisuudet oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen lisääntyvät merkittävästi. Lisäksi digitaaliset terveyspalvelut yhdenmukaistavat ja kehittävät hoitoprosesseja. Samalla ne sujuvoittavat sekä monipuolistavat työntekoa terveysalalla.

Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen näkyvimpänä osana rakennetaan Terveyskylä.fi -palvelua. Terveyskylä.fi tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii eri teemaisia virtuaalitaloja, joista ensimmäiset ovat jo auki. Vuoden 2018 lopulla taloja on avoinna yli 20 ja palveluita löytyy yli 30 potilasryhmälle.

Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa tehdään yhteistyötä alueiden perustason terveydenhuollon, sairaanhoitopiirien, erityisvastuu- ja sairaanhoitoalueiden, tutkimuslaitosten, yksityisen sektorin sekä potilasjärjestöjen kanssa. Hankkeella tuetaan myös sosiaali- ja terveyspalveluista vastuullisten maakuntien kykyä järjestää asiakaslähtöisiä palveluja.

12 miljoonan euron kokonaisuuteen saadaan kuuden miljoonan rahoitus hallitusohjelmaan liittyvältä Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeelta, toinen kuusi miljoonaa on yliopistollisten sairaanhoitopiirien omaa rahoitusta.

Lisätietoja

Teemupekka Virtanen, erityisasiantuntija 
STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä DITI 0295163370   etunimi.sukunimi@stm.fi