FI SV EN

Euroopan neuvosto

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyöalueita Euroopan neuvostossa (EN, Council of Europe)  ovat muun muassa:

 • terveyspolitiikka
 • sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset
 • siirtolaisuus- ja romaniasiat
 • vammaisten henkilöiden oikeudet
 • huumepolitiikka
 • bioetiikka
 • lääkkeiden laatukysymykset
 • tasa-arvoasiat
 • Euroopan neuvoston lainkäyttö- ja tulkintaelinten toiminta, joka koskee ministeriön hallinnonalaa.

Euroopan neuvostossa on laadittu yli 170 sitovaa yleissopimusta sekä satoja suosituksia. Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu omalle hallinnonalalleen kuuluvien kansainvälisten sopimustenvalmisteluun ja vastaa niiden täytäntöönpanosta.

Tärkeimmät jäsenmaita sitovat sopimukset sosiaali- ja terveysalalla ovat Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan sosiaalinen peruskirja sekä bioetiikkasopimus.

Hallitustenvälinen järjestö

Euroopan neuvosto perustettiin vuonna 1949. Se on Euroopan unionista erillinen kansainvälinen järjestö, jonka jäseninä ovat lähes kaikki Euroopan maat (47 valtiota). Suomi on ollut täysjäsen vuodesta 1989 alkaen.

Euroopan neuvoston tehtävänä on:

 • edistää jäsenmaidensa yhtenäisyyttä
 • suojella ihmisoikeuksia ja moniarvoista demokratiaa
 • parantaa elinolosuhteita
 • edistää inhimillisiä arvoja
 • laatia oikeudellisesti sitovia monenvälisiä sopimuksia
 • laatia jäsenmaiden politiikkaa ja lainsoveltamista ohjaavia suosituksia.

Esittelyvideo Euroopan neuvostosta:

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin valvoo, että Euroopan ihmisoikeussopimusta tulkitaan oikealla tavalla jäsenvaltioissa. Yksityisillä henkilöillä, ryhmillä ja kansalaisjärjestöillä on oikeus tehdä ihmisoikeustuomioistuimelle valitus. Tuomioiden täytäntöönpanoa valvoo Euroopan neuvoston ministerikomitea.

Lisää tietoa Euroopan neuvoston lainkäyttö- ja tulkintaelimistä on saatavilla ulkoasiainministeriön internetsivuilta

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on tutkintaelin, joka toimii Euroopan neuvoston alaisuudessa. Komitea tutkii, ovatko uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan sopimuspuolina olevat valtiot noudattaneet niitä peruskirjan määräyksiä, joihin ovat sitoutuneet.

Suomea sitovat artiklat on lueteltu Tasavallan presidentin asetuksessa 639/2002

Suomi on myöntänyt kaikille oikeudenkäyttöpiirissään toimiville kansalaisjärjestöille oikeuden tehdä toimialaansa koskevissa asioissa järjestökanteluita komitealle.

Euroopan farmakopea

Euroopan Farmakopea on Euroopan neuvoston julkaisu, joka sisältää sitovat laatuvaatimukset lääkeaineille, apuaineille tai lääkevalmisteille. Yhdenmukaisten laatuvaatimusten tarkoituksena on taata lääketurvallisuus sekä luoda edellytykset lääkkeiden vapaalle kaupalle. Farmakopeaa tarvitsevat lääketeollisuus, lääketukkukaupat, apteekit sekä lääkevalvontaviranomaiset.

Euroopan Farmakopeakomissio toimii Euroopan neuvoston yhteydessä Strasbourgissa. Suomi on ollut komission jäsen vuodesta 1982 lähtien.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea toimii Suomessa kansallisena farmakopeaviranomaisena.

Lisätietoja