FI SV

LAPE-ohjelma: Sirpaleisesta kehittämisestä kokonaisvaltaiseen uudistukseen ja pysyvään muutokseen

Teemme muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä, yhteensovitettuja, oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia palveluita!

Tavoitellut muutokset päätöksenteossa ja palvelujärjestelmässä vuoteen 2019 mennessä

 • Kunnissa, itsehallintoalueilla ja valtion viranomaisissa on sitouduttu päätöksenteossa ja palveluissa lapsen oikeuksia edistävään toimintakulttuuriin.
 • Kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut on sovitettu yhteen integroiduksi lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi. Muutostyö on käynnistynyt kunnissa ja itsehallintoalueilla.
 • Oikea-aikainen palveluiden saatavuus on parantunut, kun tuen painopiste on siirtynyt korjaavista palveluista kaikille yhteisiin, yleisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.
 • Kansallinen ohjaus, lainsäädäntö ja muu johtaminen on uudistettu pysyvän muutoksen tueksi.
 • Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien ammattihenkilöiden koulutussisältöjä ja työvälineitä on uudistettu muutosta tukeviksi.
 • On saatu aikaan huomattavia kustannussäästöjä vähentämällä korjaavien palveluiden tarvetta ja huoltajuuskiistoja.
 • On pystytty vastaamaan kustannusvaikuttavasti lasten ja perheiden hyvinvointitarpeisiin niukkenevien julkisten määrärahojen puitteissa.

Odotetut muutokset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa vuoteen 2025 mennessä

 • Erilaisten lasten ja nuorten sekä monimuotoisten perheiden yhdenvertaisuus on lisääntynyt ja eriarvoisuus vähentynyt.
 • Lasten, nuorten ja perheiden omat voimavarat, elämänhallinta sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemukset ovat vahvistuneet.

Muutosta ohjaavat periaatteet

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Lapsen oikeudet ja lapsen etu
 2. Lasten, nuorten ja perheiden omien voimavarojen vahvistaminen
 3. Lapsi- ja perhelähtöisyys
 4. Perheiden monimuotoisuus

Miten muutos toteutetaan?

Muutoskokonaisuus I: Lapsen oikeuksia vahvistava toimintakulttuuri

 • otetaan käyttöön päätösten lapsivaikutusten arviointi
 • välineet lapsilähtöiseen budjetointiin
 • lasten hyvinvoinnin ja palveluiden paremman seurannan välineet
 • viedään käytäntöön perheystävällisen työpaikan toimintamallit
 • hallinnonalat ylittävän johtamisen malli
 • näyttöön perustuvien varhaisen tuen menetelmien ”työkalupakit” ammattilaisille
 • ammattilaisten koulutus muutoksen tueksi
 • lainsäädännön ja ohjauksen uudistukset alkaen sote-kunta-tarpeista

Muutoskokonaisuus II: Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut

 • asiakaslähtöiset, vaikuttavat, oikea-aikaiset palvelut sote-uusi kunta - toimintaympäristöön
 • matalan kynnyksen tuen verkostoiminen (perhekeskusmalli)
 • lastensuojelun uudistaminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
 • vaativien palveluiden kokonaisuus (osaamis- ja tukikeskukset)
 • vanhemmuuden tukea vahvistetaan
 • erotilanteen palvelut tukemaan sovinollisuutta
 • varhaiskasvatus ja koulu lapsen hyvinvoinnin tukena
 • selvitetään nuorten palveluiden kehittämistarpeet

Alustava aikataulu

 1. Maakunnalliset tilannearviot ja aluekierros keväällä 2016
 2. Valtioneuvoston päätös muutosohjelman linjauksista (lapsi- ja perhelähtöiset palvelut) keväällä 2016
 3. Maakuntakohtaisten käynnistämisavustusten/kokeilujen haku alkusyksystä 2016
 4. Maakuntakohtaiset muutosohjelmat 2017–2018 (arviointi- ja seurantatutkimus mukana)
 5. Johtopäätökset ja valtioneuvoston päätös jatkosta kevät 2019

Tutustu hankesuunnitelmaan.