FI SV

Kuntoutuksen järjestäminen

Sosiaalivakuutukseen perustuvasta lakisääteisestä kuntoutuksesta vastaa kolme eri tahoa.

Kela ja työeläkelaitokset kuntoutuksen järjestäjinä

Kela järjestää

  • vaikeavammaisille lääkinnällistä kuntoutusta
  • vajaakuntoisille ammatillista kuntoutusta ja
  • harkinnanvaraista kuntoutusta.

Lisäksi Kela korvaa kuntoutuspsykoterapian kustannuksia.

Työeläkelaitokset järjestävät ammatillista kuntoutusta työelämässä oleville työntekijöille ja yrittäjille, joita uhkaa työkyvyn menettäminen.

Vakuutuslaitokset kuntoutuksen järjestäjinä

Tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset järjestävät tapaturmassa vammautuneille ja ammattitautipotilaille

  • ammatillista kuntoutusta
  • lääkinnällistä kuntoutusta ja
  • sosiaalista toimintakykyä edistävää kuntoutusta

Kunnat, työhallinto ja ammatilliset oppilaitokset kuntoutuksen järjestäjinä

Lisäksi kuntoutusta järjestävät kunnat (lääkinnällinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus), työhallinto (ammatillinen kuntoutus) ja ammatilliset oppilaitokset (ammatillinen kuntoutus).

Vammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä vastaavat terveyskeskukset ja sairaalat.

Kuntoutuksen apuvälinepalvelut saa terveyskeskuksista

Kuntoutuksen ja apuvälinehuollon peruspalvelut saa terveyskeskuksista. Palvelut voidaan myös ostaa yksityisiltä laitoksilta, ammatinharjoittajilta tai vammaisjärjestöiltä.

Erilliset kuntoutustutkimusyksiköt ja apuvälineyksiköt toimivat keskussairaaloissa, ja ne antavat asiantuntija-apua koko sairaanhoitopiirin alueella.

Kuntien asiakasyhteistyöryhmät kuntoutuksessa

Kuntoutuksessa tarvitaan yleensä monen tahon yhteistyötä. Yhteistyön sujumiseksi kunnissa pitää olla asiakasyhteistyöryhmä, johon kuuluu ainakin sosiaalihuollon, terveydenhuollon, opetus- ja työvoimaviranomaisten ja Kansaneläkelaitoksen edustajat. Yhteistyöryhmä suunnittelee ja seuraa kuntoutuksen yhteistyön sujumista ja asiakkaiden kuntoutuksen toteutumista.

Sairastuneelle tai vammautuneelle henkilölle tehdään kuntoutussuunnitelma häntä hoitavassa sairaalassa tai terveyskeskuksessa yhdessä kuntoutujan ja hänen omaistensa kanssa.

Kuntoutusasioidensa selvittämiseksi kuntoutusta tarvitseva voi ottaa yhteyttä kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään sen viranomaisen kautta, joka on hoitanut hänen asioitaan. Tällainen yhteyshenkilö on esimerkiksi:

  • sosiaalityöntekijä
  • terveyskeskuslääkäri tai
  • työvoimaviranomainen.

Kuntoutusasiain neuvottelukunta kehittää kuntoutusta

Kuntoutusasiain neuvottelukunta on kuntoutusta järjestävien tahojen valtakunnallinen yhteistyöelin. Sen tehtävänä on kehittää kuntoutusta ja sovittaa yhteen eri hallinnonalojen kuntoutustoimintaa.