FI SV

I&O-kärkihanke: Tavoitteena yhdenvertaiset, koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut

Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on tärkeimpiä varautumistoimia ikääntyvässä Suomessa. Hyvän vanhuuden turvaaminen edellyttää rakenteiden muuttamista, sillä nykyisillä rakenteilla ja palveluilla ei voida vastata tulevaisuuden tarpeisiin.

Palvelujen rakennemuutoksen onnistuminen edellyttää niin palvelujen sisällöllistä remonttia kuin iäkkäiden parissa toimivien osaamisenkin kehittämistä.

I&O-kärkihankkeen toimintamalli

Jokaiseen maakuntaan muodostetaan kärkihankkeen aikana iäkkäiden yhteensovitettu alueellinen palvelukokonaisuus, jossa kotihoito on aina ensisijaista.

Lisäksi kärkihankkeessa juurrutetaan ja luodaan konkreettisia omaishoitoa vahvistavia toimintamalleja, jotka turvaavat iäkkäiden, mielenterveys-  ja päihdekuntoutujien ja vammaisten lasten laadukkaan hoidon ja huolenpidon kotona omaisen tuella. Tavoitteena on myös lisätä kaikenikäisten tuettua omaishoitoa ja iäkkäiden perhehoitoa.

 

Paikallista muutostyötä vahvistetaan vuosille 2016–2018 ajoittuvilla alueellisilla hankkeilla, joilla kokeillaan ja juurrutetaan iäkkäiden palveluiden palvelukokonaisuuden toimeenpanoa sekä omais- ja perhehoidon toimintamalleja.

Iäkkäiden ihmisten kotihoito

Iäkkäiden ihmisten palveluiden rakenne uudistetaan. Iäkkäät otetaan mukaan suunnittelemaan omia palveluitaan.

Palveluista halutaan asiakaslähtöisiä ja kustannusvaikuttavia. Palvelut kohdennetaan iäkkäiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen mukaan ja sovitetaan yhteen. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia. Niitä kehitetään, jotta kotona asuminen on mahdollista. Toimintakykyä ja tervettä ikääntymistä lisäävät palvelut sekä monialainen kuntoutus ovat nykyistä huomattavasti kiinteämpi osa kotiin tuotavien palveluiden kokonaisuutta.

Uudistuksen myötä palvelut kohdentuvat iäkkäille ihmisille nykyistä yhdenvertaisemmin maan eri alueilla.  

Omais- ja perhehoito

Omais- ja perhehoitoa uudistetaan niin, että ne tukevat omais- ja perhehoitajien hyvinvointia. Uudistus parantaa asiakkaiden ja hoitajien yhdenvertaisuutta ja monipuolistuvat palvelut vastaavat erilaisten perheiden tarpeisiin.

Uudistuksen toimenpiteet lisäävät omais- ja perhehoidon houkuttelevuutta ja helpottavat työikäisten omaishoidon ja työssäkäynnin yhteen sovittamista. Perhehoito vakiintuu osaksi palvelurakennetta ja monipuolistaa palveluvalikoimaa.

Digitalisaatio

Julkisten palvelujen digitalisointi on kärkihankkeessa läpileikkaava teema. Digitalisaatio ja hyvinvointiteknologian kehittyminen mahdollistavat uudentyyppisten sähköisten palveluiden käyttöönoton sekä palveluprosessien uudistamisessa että kansalaisen omahoidossa ja tietojen hyödyntämisessä.

Hanketta toteutetaan poikkihallinnollisesti. Palvelujärjestelmää ja iäkkäiden palveluita seurataan, ohjataan ja johdetaan tiedolla ja asiakkaiden ääntä kuunnellen.

Hankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosina 2016–2018.

Tutustu hankesuunnitelmaan