FI EN

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma - Kaste

Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön pääohjelma. Sen avulla johdetaan ja uudistetaan suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.

Kaste-ohjelman tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on

  • kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
  • järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut asiakasta kuunnellen.

Painopistettä siirretään ongelmien hoidosta fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen koko väestössä.

Ohjelman tavoitteisiin vastataan kuudella toisiaan täydentävällä osaohjelmalla.

Kuusi osaohjelmaa

1. Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen hyvinvointiin ja terveyteen parannetaan.
2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan.
3. Ikäihmisten palvelujen rakennetta ja sisältöä uudistetaan.
4. Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan. 
5. Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi.
6. Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia.

Kaste-ohjelmassa määritellään

  • sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet
  • kehittämisen ja valvonnan painopisteet ja niiden toteuttamista tukevat uudistus- ja lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja suositukset.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ohjelman strategisesta johtamisesta, säädösvalmistelusta ja ohjelman toteutumisesta eri keinoin. Alueelliset johtoryhmät vastaavat ohjelman alueellisesta toimeenpanosta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL) toteuttavat valtakunnallisia kehittämistoimenpiteitä sekä tukevat säädösvalmistelua ja kuntien kehittämistyötä omalla asiantuntijuudellaan.

Kaste-ohjelmaa valmisteltu kansallisesti

Kaste-ohjelma pureutuu sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisten asiantuntijoiden ja kansalaisten esille nostamiin uudistustarpeisiin. Ohjelma toteuttaa hallitusohjelmaa sekä sosiaali- ja terveysministeriön strategiaa.

Valtioneuvosto vahvistaa Kaste-ohjelman joka neljäs vuosi.

Toimeenpanosuunnitelmassa kuvataan, miten Kaste-ohjelmantavoitteet saavutetaan valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat on tiivistetty kastepisarakuvaan.

Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat

Lisätietoja