FI SV EN RU

Laatu ja kehittäminen

Iloinen pariskuntaSosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämisen ja arvioinnin välineeksi palvelujen laatusuosituksen.

Suositukseen on koottu linjaukset palvelurakenteen, asumis- ja hoitoympäristöjen sekä henkilöstön määrän, osaamisen ja johtamisen kehittämiseksi.

Kaikilla kunnilla oltava ikääntymispoliittinen strategia

Ikääntymispolitiikkaa toteuttavat käytännössä kunnat, jotka järjestävät ikääntyneen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Tavoitteena on, että kaikilla kunnilla on ikääntymispoliittinen strategia.

Ikääntymispoliittinen strategia laaditaan yhdessä kunnan eri hallintokuntien, kuntalaisten, järjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa. Strategiassa määritellään, miten kunnassa edistetään ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä ja miten eri toimijoiden vastuut jaetaan. Ikääntymispoliittinen strategia hyväksytään kunnanvaltuustossa ja ikäihmisiä koskevassa päätöksenteossa noudatetaan sen linjauksia.

Lisätietoa vanhusten palveluista kunnissa on Kuntaliiton verkkopalvelussa.

Iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämishankkeita

Väestön ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntää ja vaikeuttaa työvoiman saatavuutta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen Kaste-kehittämisohjelman yhtenä tavoitteena on iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantaminen oikeaan aikaan annetuilla, tarpeenmukaisilla palveluilla.

 • Kaste-ohjelma (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma)

Laatusuositus

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat antaneet laatusuosituksen, jonka tavoitteena on turvata hyvä ikääntyminen ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille.

Uudistettu laatusuositus korvaa aiemman ikäihmisten palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen vuodelta 2008. Sen tarkoituksena on tukea niin kutsutun vanhuspalvelulain toimeenpanoa.

Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin tueksi kuntien päättäjille ja johtajille. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat, alan ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat voivat hyödyntää suositusta omassa toiminnassaan.

Laatusuosituksen keskeiset sisällöt ovat

 • osallisuus ja toimijuus
 • asuminen ja elinympäristö
 • mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen
 • oikea palvelu oikeaan aikaan
 • palvelujen rakenne
 • hoidon ja huolenpidon turvaajat
 • johtaminen

Kullakin sisältöalueella on omat suosituksensa. Suositukset kohdistuvat sekä väestö- että yksilötasolle. Suositusten toteutumista seurataan valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Laatuteko iäkkäiden palveluissa -tunnustus

Sosiaali- ja terveysministeriön jakamalla tunnustuksella halutaan nostaa esiin tekoja, jotka edistävät nk. vanhuspalvelulain tavoitteita ja toimeenpanoa:

 • varautumista ikärakenteen muutokseen
 • oikea-aikaisten ja laadukkaiden palvelujen varmistamista ensisijaisesti iäkkäiden kotona
 • iäkkäiden osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa

Tavoitteena on rakentaa ikäystävällinen Suomi.

Tunnustus jaetaan iäkkäälle ihmiselle, työntekijälle, tiimille tai kokonaiselle toimintayksikölle, joka on esimerkillisesti edistänyt vanhuspalvelulain tavoitteiden toteutumista.

Peruspalveluministeri  luovuttaa tunnustuksen valitsemalleen henkilölle tai yksikölle vanhuspalvelulain voimaantulon vuosipäivän aikaan kesä-heinäkuun vaihteessa.

Laatuteko iäkkäiden palveluissa -tunnustuksen saajat

Tunnustus jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014. Silloin teemana oli edistyksellinen kotihoito. Tunnustuksen saivat:

 • Helsingin kaupunki, Eteläinen kotihoito, Vironniemi 1 lähipalvelualue
 • Hämeenlinnan kaupunki, Hauhon kotihoito

Lisätietoja

Päivi Voutilainen, johtaja 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Sosiaalipalveluryhmä 0295163403  

Ammattilaisille suunnattuja verkkopalveluja