Työpankkikokeilun laajentaminen valtakunnalliseksi


Hankenumero

STM099:00/2011

Asettaja

Sosiaali- ja terveysministeriö
Vakuutusosasto

Hankkeen tila

Päättynyt

Asettamispäivä

Mon Nov 21 00:00:00 EET 2011

Toimikausi/aikataulu

Thu Dec 01 00:00:00 EET 2011 - Thu Dec 31 00:00:00 EET 2015

Yhteyshenkilö

Heikki Palm, etunimi.sukunimi@stm.fi

Organisointitapa

Muu

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Hankkeen tehtävänä on:

1. Laajentaa työpankkikokeilua valtakunnalliseksi hallitusohjelman tarkoittamalla tavalla.
2. Laatia laajentamissuunnitelma ja ohjata työpankkitoiminnan laajentumista.
3. Valita kokeiluun mukaan tulevat uudet työpankit ja valmistella sopimukset.
4. Kehittää liiketoiminnan ehdot ja yhteinen toiminta-ajatus työpankeille.
5. Kehittää työpooli osaksi työpankkitoimintaa.
6. Kehittää kannusteita työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia.
7. Arvioida julkisen tuen roolia työpankkitoiminnassa.
8. Organisoida työpankkitoiminta valtakunnallisesti.
9. Edistää työpankkitoiminnan toimintaedellytyksiä.

Tavoitteet

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaisesti työpankkikokeilua jatketaan ja laajennetaan valtakunnalliseksi.

Työpankkikokeilun laajentamishankkeen tavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa Suomeen valtakunnallinen liiketoimintamalli, joka työllistää ja siirtää työmarkkinoille mahdollisimman paljon heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä käyttäen mahdollisimman vähän julkista tukea. Työpankkitoiminnan laajentamishanke on jatkoa valtakunnalliselle työpankkikokeilulle ja hyödyntää siitä saatuja käytännön kokemuksia.

Hallitus on esityksessään eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesitykseksi ja päätökseksi vuosien 2012-2015 kehyksiksi varannut määrärahan työpankkikokeilun laajentamiseen sosiaali- ja terveysministeriön momentille 33.03.63 ”Eräät erityishankkeet” kehyskaudella 1,5 milj. €/v. 2012, 2,0 milj. €/v. 2013, 2,2 milj. €/v. 2014 ja 2,5 milj. €/v. 2015.

Kehyssuunnitelman mukaisesti työpankkikokeilun laajentamisen tavoitteena on omalla liiketoiminnallaan toimeen tulevien työpankkien määrän lisääminen 10 työpankilla vuonna 2012, 7 työpankilla vuonna 2013 ja 5 työpankilla vuosina 2014 - 2015 niin, että vuoden 2015 lopussa toiminnassa olisi mukana 31 työpankkia ja niiden yhteydessä toimivaa työpoolia, jotka yhdessä työllistäisivät arviolta 5000 henkilöä. Kehysarvio perustuu työpankkikokeilussa vuoden 2011 alussa tehtyyn yrityskartoitukseen ja on tavoitteellinen.

Tausta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimesta on vuosina 2009-2011 käynnissä hanke valtakunnallisesta työpankkikokeilusta. Kokeilussa on mukana neljä sosiaalista yritystä (pääkaupunkiseutu, Mikkeli, Satakunta, Seinäjoki) vuonna 2011. Työpankkikokeilun kustannukset on rahoitettu STM:n momentilta 33.03.63 ”Eräät erityishankkeet”. Työpankit kuten kaikki muutkin työnantajat voivat saada palkkatukea niiden työmarkkinatukeen oikeutettujen osalta, jotka ovat vajaakuntoisia, pitkäaikaistyöttömiä tai vaikeasti työllistyviä. Palkkatuen perusosa maksetaan STM:n momentilta 33.20.52 ”Valtionosuus työmarkkinatuesta”.

Työpankki (työpankkikokeilun kriteerien mukaan) on elinkeinotoimintaa harjoittava sosiaalinen yritys (osakeyhtiö tai osuuskunta), joka harjoittaa liiketoimintaa ja työllistää työntekijöitä omaan tuotantoonsa, alihankintatöihin, vuokraa työtä ja työllistää työntekijöitä suoraan asiakasyritykseen. Tavoitteena on integroida etupäässä heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä työmarkkinoille ja löytää heille väylä työelämään. Työntekijät ohjautuvat työpankkiin vapaaehtoisesti TE-toimistoista, työvoiman palvelukeskuksista ja aktivointia ja koulutusta tarjoavilta toimijoilta.

Työpankkikokeilun tähänastiset tulokset ovat olleet pääosin myönteisiä. Työpankin omaan tuotantoon tai toiselle työnantajalle työllistämien määrä on jatkuvasti lisääntynyt. Kokeilussa työllistetyt työntekijät ovat olleet pääasiassa vajaakuntoisia (75%), muita pitkäaikaistyöttömiä ja vaikeasti työllistyviä työttömiä henkilöitä.

On osoittanut, että työpankkitoimintaa voidaan toteuttaa niin, että kaikki hyötyvät siitä. Työnantajat (yritykset, kunta) saavat haluamanaan ajankohtana työtä ilman riskiä yleensä aluksi vuokratyönä, alihankintatyönä ja jatkossa pysyvänä työsuhteena. Työnantajat voivat vakuuttautua työn laadusta. Työntekijät puolestaan saavat pysyvän työsuhteen työpankkiin työehtosopimusten mukaisella palkalla ja välttävät lyhytaikaisten työsuhteiden riskit.

Työpankkitoiminnan riskit kantaa työpankki, jonka haasteena on tuottava taloudenpito. Kansantalouden toiminta tehostuu, kun ”kolmas sektori” työllistää kansantalouden kannalta nykyistä kustannustehokkaammin pienemmillä julkisilla tuilla ja ansaitsee enemmän tuloja elinkeinotoiminnasta.

Työpankkitoimintaa toteutetaan kokeilussa niin, että se ei vääristä markkinoita. Työntekijöille maksetaan työehtosopimusten mukainen palkka, jolloin järjestely on reilu muille työssä oleville. Työpankin tuotteita ei myydä alihintaan, jolloin hinnoittelu on reilu muille yrityksille. Työpankin julkisten tukien tulee olla pääosin samoja kuin muidenkin markkinoilla toimivien yritysten tuet, joten siltäkään osin vääristetä markkinoita. Myöskään EU-säännökset eivät salli tukien ”keräilyä” elinkeinotoiminnassa mukana olevissa yrityksissä.

Työpankin taloudellinen ”erityistuki” työpankkikokeilussa perustuu alkuvaiheen 3-vuotiseen starttitukeen ja työllistämistuloksiin perustuvaan työllistämisbonukseen, joka maksetaan itselle tai toiselle työnantajalle työllistettyjen määrän perusteella. Tämän lisäksi työpankit voivat saada vaikeasti työllistettävistä palkkatukia, joihin kaikki muutkin yritykset ovat oikeutettuja.

Pääosa työpankin tuloista tulee kuitenkin liiketoiminnasta. Tarkoituksena ei ole lisätä työpankkien riippuvuutta julkisista tuista, vaan päinvastoin vähentää sitä.

Kustannukset ja rahoitus

Työpankkihankkeen päätoimiseksi johtajaksi nimetään projektipäällikkö Aarne Kuusi, joka toimii edellä mainittujen ryhmien sihteerinä. Hän on toiminut STM:n rahoittaman valtakunnallisen työpankkikokeilun vetäjänä vuosina 2009 - 2011. Ministeriön ja aikuiskoulutuskeskus Edupolin kanssa tehdään hankesopimus työpankkihankkeen johtamisen ja johtajan tehtävien rahoituksesta, kunnes työpankkitoiminta organisoidaan valtakunnallisesti. Työpankkikokeilussa mukana olevien työpankkien kanssa tehdään myös hankesopimukset. Menettely on samanlainen kuin valtakunnallisessa työpankkikokeilussa.Työpankkihankkeen menot maksetaan momentilta 33.03.63 Eräät erityishankkeet.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Hankkeelle nimetään johtoryhmä, joka pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaisesti jatkaa työpankkikokeilua ja laajentaa sitä valtakunnalliseksi, linjaa hankkeen keskeiset suuntaviivat, ohjaa hanketta ja valvoo hankkeen toteutumista ja jossa edustettuina olisivat keskeiset hallinnonalat, työmarkkinajärjestöt ja Kuntaliitto.

Hankkeen käytännön toimintaa varten nimetään toimintaryhmä, jonka tehtäviin kuuluu työpankkitoiminnan suunnitelmien ja sopimusten valmistelu ja käytännön asioiden käsittely. Ryhmään kuuluu STM:n edustajien lisäksi TEM:n, Kuntaliiton ja valtakunnallisen työpankkikokeilun vetäjätahon edustus.

Valtakunnalliselle työpankkikokeilulle valitaan työpankkikokeilun vetäjä, joka käytännössä johtaa, valvoo ja koordinoi työpankkiyritysten toimintaa.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Paula Risikko, Mikko Juvonen

Johtoryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Metsämäki Janne valtiosihteeri työ- ja elinkeinoministeriö Varapuheenjohtaja
Palm Heikki johtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Ilmonen Kari johtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Kerminen Päivi johtaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Wärn Riitta asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Jäsen
Elomaa Nikolas edunvalvontajohtaja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Jäsen
Douglas Inka lakimies Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Jäsen
Taulu Heikki työvoimapoliittinen asiamies Akava ry Jäsen
Lindberg Erja erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Jäsen
Kuusi Aarne työpankkikokeilun johtaja Edupoli Sihteeri
Luoma-aho Outi budjettineuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Pohja Pia valtiosihteeri sosiaali- ja terveysministeriö Puheenjohtaja
Rantahalvari Vesa valtiosihteeri sosiaali- ja terveysministeriö Puheenjohtaja
Liuttu Minna neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen

Toimintaryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Palm Heikki johtaja sosiaali- ja terveysministeriö Puheenjohtaja
Pöyhönen Eveliina neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Kerminen Päivi johtaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Lindberg Erja erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Jäsen
Lindberg Jukka kehittämispäällikkö VATES-säätiö Jäsen
Kuusi Aarne työpankkikokeilun johtaja Edupoli Sihteeri
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

3 asiakirjaa


 1. Jäsenmuutospäätös; Minna Liutun tilalle Outi Luoma-aho ja Vesa Rantahalvarin tilalle johtoryhmän puheenjohtajaksi Pia Pohja

  Thu Aug 30 00:00:00 EEST 2012  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 2. Jäsenmuutosesitys; Minna Liutun tilalle Outi Luoma-Aho

  Wed Aug 22 00:00:00 EEST 2012  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 3. Asettamispäätös

  Mon Nov 21 00:00:00 EET 2011  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot

 1. Valtakunnallinen työpankkikokeilu. Raportti toiminnasta ja ehdotukset toimintamallin kehittämiseksi sekä laajentamiseksi.

  2012  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Verkko-osoite: http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=5065240&name=DLFE-21204.pdf