FI SV

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeen tavoitteena on, että osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille.

Osatyökykyisten työllistymistä tukeva palvelujärjestelmä muutetaan tehokkaaksi ja tulokselliseksi. Osatyökykyisten työllistymistä helpotetaan laajentamalla työkykykoordinaattorien toiminta koko maahan. Vammaisten yrittäjien toimintamahdollisuuksia lisätään. Kannustinloukkuja puretaan ja parannetaan pienten- ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia palkata osatyökykyisiä. Työllisten määrä kasvaa, työkyvyttömyysmenot vähenevät, työttömyyden ja työstä poissaolojen kustannukset laskevat.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä

 

Toimenpiteet

  1. Toteutetaan uudistus palvelujärjestelmässä ja työpaikoilla osatyökykyisten työllistymiseksi
  2. Poistetaan työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkuja

 

Toimenpide 1: Toteutetaan uudistus palvelujärjestelmässä ja työpaikoilla osatyökykyisten työllistymiseksi

Kärkihankkeessa toteutetaan valtakunnallinen laaja koulutusinterventio palvelujärjestelmässä toimivien ammattilaisten osaamisen nostamiseksi. Näin saadaan järjestelmän pirstaleinen keinovalikoima tehokkaaseen ja tulokselliseen käyttöön osatyökykyisten työllistymiseksi. Asiakastyön otetta uudistetaan asiakaslähtöiseksi ja ratkaisuihin keskittyväksi. Järjestelmän toimijoiden välisellä yhteistyöllä saadaan aikaan saumattomat palvelut. Avainhenkilöitä muutosprosessissa ovat työkykykoordinaattorit, jotka toimivat sekä osatyökykyisen että työnantajan tukena. Muutoksen perustana on Osatyökykyiset työssä – ohjelman kokeilujen tuottama tieto ja toimintamallit. Ohjelman tutkimusosion kokoamat uudet toimintatavat levitetään osaksi työpaikkojen ja yhteiskunnan rakenteita. Kärkihanke on kokonaisuus, jonka osat nivoutuvat asiallisesti ja ajallisesti keskenään tavoitteenaan osatyökykyisten työllistymisen ja työssä jatkamisen merkittävä lisääminen.

  1. Toteutetaan palvelujärjestelmässä toimivien ammattilaisten osaamisen nostaminen valtakunnallisella koulutusinterventiolla, joka kokoaa yhteistyöhön työkykykoordinaattorit ja järjestelmän toimijat. Verkkoportaalia ja työnantajien keinoja rakennetaan rinnalla.
  2. Rakennetaan toimintamallit hoitoon ja kuntoutukseen ohjauksesta ja varhaisesta tuesta.
  3. Tehdään selvitys vammaisten yrittäjyyden mahdollisuuksista ja toteutetaan sen pohjalta jatkotoimet.
  4. Toteutetaan pilotit sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevien palveluiden kehittämiseksi Arvioidaan pilotit ja annetaan arvioinnin pohjalta hallituksen esitykset.

Vaiheistus, aikataulu ja panostukset

Vaihe 1

Suunnittelu on valmista ja toteutus voi alkaa

10/2015

Vaihe 2

Valtioneuvosto vahvistaa ohjelman resursoinnin määräaikaisena projektina, jolla on oma projektihenkilöstö ja tukenaan poikkihallinnollinen asiantuntijaryhmä.

Toteutetaan Osatyökykyiset työssä -ohjelman (Osku) suositukset osatyökykyisten työssä pysymiseksi ja työllistymiseksi. Lisäksi tehdään selvitystyö vammaisten mahdollisuuksista ryhtyä yrittäjäksi.

Toteutetaan työkykykoordinaattoreiden ja palvelujärjestelmän keskeisten toimijoiden koulutus. Lisäksi koulutetaan esimiehiä.

10/2015
1/2016–4/2017
6/2016–6/2018

Vaihe 3

Toteutetaan kuntapilotteja sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevien palveluiden kehittämiseksi

Toimeenpannaan arviointi työkykykoordinaattorikoulutuksen vaikutuksista. Kerätään ja raportoidaan työkykykoordinaattoreiden työn tuloksista ja uusista käytännön ratkaisuista työpaikoilla

Toimeenpannaan selvitystyön pohjalta tehdyt ehdotukset vammaisten yrittäjyyttä lisäävistä toimenpiteistä

4/2016–6/201812/2016–12/2017

 

 

4/2017–12/2017

Vaihe 4

Osku-ohjelman verkkoportaalin rakentamistyö ja koulutukset jatkuvat

Arvioidaan sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevien palveluiden kuntapilottien toiminnan vaikuttavuutta. Uudistetaan lainsäädäntöä saatujen kokemusten pohjalta.

Toteutetaan kokeilu pk-yritysten mahdollisuuksista työkykykoordinaattorin käyttöön

Ehdotus hallinnonalojen ja palvelujärjestelmän toimijoiden välisestä vuoropuhelusta ja yhteistyöstä osatyökykyisten työllistymiseen liittyen

Hoitopolku- ja kuntoutusmallit sekä prosessit ohjaukseen ja varhaiseen tukeen liittyen on luotu ja pilotoitu uudistetussa sotessa ja kuntoutusjärjestelmässä

1/2017

 

4/2016–12/2018

 

1/2017–11/2017

 

12/2017

 

12/2018

 

Panostukset

2016: 2,0 milj. euroa
2017: 7,0 milj. euroa
2018: 6,0 milj. euroa
Yhteensä: 15,0 milj. euroa

 

Toimenpide 2: Poistetaan työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkuja

Muutetaan työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamista lineaarisen mallin mukaiseksi. Muutoksella aikaansaadaan työtulon lisäys, joka kasvattaa kokonaistulon määrää. Nykytilan mukaiset kannustinloukut voidaan välttää.

Vaiheistus, aikataulu ja panostukset

Vaihe 1

Suunnittelu on valmista ja toteutus voi alkaa

1/2016

Vaihe 2

Selvitetään toteuttamisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

HE:n valmistelu aloitetaan.

1/2016–12/2016


1/2017

Vaihe 3

HE annetaan eduskunnalle

10/2017

Vaihe 4

Toteutetaan tietojärjestelmämuutokset työeläkelaitoksissa ja Kelassa

1/2018–12/2018

Vaihe 5

Suunniteltu toimenpide on toteutettu. Lain voimaantulo edellyttää tulorekisteristä saatavien tietojen käyttöä.

Aikaisintaan vuonna 2019

Panostukset

2016: -
2017: -
2018: -

 

 

 

 

Lisätietoja