Liikennevakuutuslainsäädännön kokonaisuudistus

Liikennevakuutuslainsäädännön kokonaisuudistuksen tarkoituksena on selkeyttää ja ajanmukaistaa liikennevakuutuslaki sekä säätää erilliset lait  Liikennevakuutuskeskuksesta ja liikenneturvallisuusmaksusta.

Liikennevakuutuslaissa säädettäisiin pääasiassa vain vakuuttamiseen ja liikennevahingon korvaamiseen liittyvistä asioista. Samalla selkeytettäisiin keitä laki koskee, milloin vakuutus pitää ottaa sekä yhdenmukaistettaisiin korvauskäytäntöjä.

Liikennevakuutuslaissa esitettäisiin selkeästi eri osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Vakuutuksen voimassaolo - sen alkaminen ja päättyminen - määriteltäisiin täsmällisesti, jotta vakuutuksenottajan turvalle ja vakuutusyhtiöiden vastuulle olisi selkeä velvoittava säännöstö.

Liikennevakuutuksen perusrakenteet eivät muuttuisi. Muutokset selkeyttäisivät ja osin parantaisivat vakuutuksenottajien ja liikennevahingosta kärsineiden asemaa ja oikeuksia. Toisaalta korvausten ulkopuolelle rajattaisiin esimerkiksi moottoriajoneuvokilpailun osallistujat.

Liikennevakuutusmaksujen niin kutsuttu bonusjärjestelmä säilyisi.Vakuutuksenottajan vahinkohistorian siirtämistä ja vakuutusten hinnoittelua koskevia säännöksiä kuitenkin vähennettäisiin vakuutusyhtiöiden välisen kilpailun lisäämiseksi.

Liikennevakuutuskeskuksesta säädettäisiin erillisellä lailla,jossa määriteltäisiin sen tehtävät, toimielimet, rahoitus sekä valvonta. Keskus ei jatkossa keräisi liikenneturvallisuusmaksua vakuutusyhtiöiltä.

Myös liikenneturvallisuusmaksusta säädettäisiin erillinen laki, jonka mukaan maksun keräisi Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi).Valtion budjetista voitaisiin myöntää määrärahoja tieliikenteen turvallisuuden edistämiseksi. Määrärahojen myöntämisestä päättäisi Trafi.

Aikataulu ja aineisto

Luonnos hallituksen esitykseksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Lausuntoaika päättyy 25.2.2015.

Lisätietoja 

johtaja Hannu Ijäs, p, 0295 163248, etunimi.sukunimi@stm.fi
hallitussihteeri Petri Ahonen, p. 0295 163192,etunimi.sukunimi@stm.fi (liikennevahinkojen korvaaminen)
ylimatemaatikko Pertti Pulkkinen, p. 0295 163427,etunimi.sukunimi@stm.fi (vakuutusmaksu ja jakojärjestelmä)
ylitarkastaja Milla Mustamäki, p. 0295 163457(liikenneturvallisuusmaksu)