Toimenpide 1

Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit - asiakas keskiöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessien uudistus käynnistetään. Toiminnat yhdistetään asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Digitalisaation keinot otetaan käyttöön ja byrokratiaa vähennetään. Asiakkaan omatoimisuutta tuetaan ja tietojen yhteiskäyttö mahdollistetaan. Resursseja kohdennetaan uudelleen kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Tarvittavat lainsäädännön muutokset toteutetaan.

Uudistus tuottaa asiakaslähtöiset, matalan kynnyksen moniammatilliset ja sähköiset palvelut. Palvelut räätälöidään asiakkaiden tarpeiden ja valmiuksien mukaan. Hoito- ja palvelusuunnitelman avulla varmistetaan oikea-aikainen ja koordinoitu hoito/palvelu. Asiakkaiden kokemukset ja palaute otetaan huomioon palveluiden kehittämisessä ja ohjauksessa.

Toteuttaminen koordinoidaan muutosohjelmalla, joka edellyttää laaja-alaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaisesti. Kärkihanke toteutetaan yhteistyössä HO:n digitalisaatiota koskevien toimenpiteiden kanssa.

1. Määritellään julkinen palvelulupaus

Säädöspohja valmistellaan osana sote-uudistuksen järjestämislakia 10/2016.
Määritellään palvelulupauksen rakenne (kansallinen, maakuntatason, tuottajatason). Määritellään kansallisen palvelulupauksen sisältö. Kokonaisaikataulu täsmentyy valmistelun edetessä.

Lisätietoja: Lääkintöneuvos Taina Mäntyranta

2. Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli

Valmis käyttöönotettavaksi 12/2017

Lisätietoja: Hankepäällikkö Minna Saario

3. Kehitetään ja otetaan käyttöön uudet omahoidon sähköiset palvelut

Valmis 12/2018

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen

4. Palvelusetelikokeilu

Toteutetaan palvelusetelikokeilu laajennettuna sote-lainsäädäntömuutosten mukaisesti.

Toteutetaan palvelutuottajien hakemisen ja vertailun mahdollistava sähköinen palvelu ja valinnanvapautta tukevat tietojärjestelmäratkaisut.  Arvioidaan kokeilu. Valmis 12/2018

Lisätietoja: Hankepäällikkö Minna Saario

Panostukset

2016: 2,0 milj. euroa
2017: 6,5 milj. euroa
2018: 6,5 milj. euroa
Yhteensä: 15,0 milj. euroa