FI SV EN
Toimenpide 2

Asumisperusteinen sosiaaliturva

Asumisperusteisella sosiaaliturvalla tarkoitetaan sosiaaliturvaetuuksia ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, joihin suomalaisen lainsäädännön mukaan syntyy oikeus Suomessa asumisen perusteella. Asumisperusteista sosiaaliturvaa ovat Kelan ja kuntien hoitamat etuudet, kuten esimerkiksi toimeentuloturva ja lapsilisät.

Selvitys painottuu Kelan hoitamiin etuuksiin. Muita asumisperusteisia etuuksia tarkastellaan rajapintojen osalta.

Hanke koostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka ovat:

 • lainsäädäntöhanke
 • selvitys maahanmuuton kustannuksista
 • selvitys turvapaikan saaneiden kotoutusjärjestelmän luomisesta.

Lainsäädäntöhanke eli asumisperusteisen sosiaaliturvan kohdentuminen kansainvälisissä tilanteissa

Arvioidaan Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvalainsäädännön ei-tulosidonnaisten etuuksien ja muiden ulkomaille maksettavien etuuksien perusteet, niiden kohdentuminen ja tarkoituksenmukaisuus. Valmistellaan sosiaaliturvalainsäädännön selkiyttämisen uudistustarpeet ja tässä otetaan huomioon EU:n sosiaaliturvan koordinaatiolainsäädäntö. Hallituksen esitys asumisperusteisen sosiaaliturvan muutoksista on tarkoitus antaa syksyllä 2018.

 • Selvitetään Suomeen tulevien ja Suomesta lähtevien henkiöiden asumisperusteisen sosiaaliturvan alkamisen ja päättymisen kriteerit.
 • Selvitetään mahdollisuus sosiaaliturvan määräaikaiseen porrastamiseen.
 • Kartoitetaan ja analysoidaan Suomen kansallisen lainsäädännön muutostarpeet ja tehdään ehdotukset muutoksista.
 • Selvitetään myös maahantulolainsäädännön ja sosiaaliturvalainsäädännön yhtymäkohtia.
 • Analysoidaan EU-lainsäädännön ja muun kansainvälisen lainsäädännön vaikutuksia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön.
 • EU-lainsäädännön osalta selvitetään perusteita Suomen strategisille ja yksityiskohtaisille tavoitteille sosiaaliturvaa koskevan EU-lainsäädännön kehittämiseksi.

Selvitys maahanmuuton kustannuksista

Selvityksessä tullaan analysoimaan maahanmuuton kustannuksia ja vaikutuksia yhteiskuntaamme. Tulosten pohjalta arvioidaan lainsäädäntömuutosten tarvetta ja vaikutuksia. Maahanmuuton kustannusten selvittäminen mahdollistaa tosiasioihin pohjautuvan keskustelun ja paremman kotouttamispolitiikan sekä päätöksenteon. Selvityksen on tarkoitus valmistua keväällä 2017.

 • Selvitetään Suomeen ja Suomesta eri syistä liikkuvien henkilöiden määrää ja maksettavista etuuksista aiheutuvia vaikutuksia sosiaaliturvajärjestelmään.
 • Maahanmuutosta ja sen kustannuksista tehtyjen selvitysten kartoitus.

Maahanmuuton vaikutuksia koskevia tutkimuksia

Selvitys turvapaikan saaneiden kotoutusjärjestelmän luomisesta

Selvitystyö on aloitettu syksyllä 2015 ja taustaselvitys valmistui marraskuussa 2015. Taustaselvitystä valmistelivat työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, ulkoasianministeriö, valtiovarainministeriö, sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Selvityksen pohjalta on valmisteltu hallituksen esitystä laiksi työttömyysturvalain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta hallituksen linjausten mukaisesti. Asiaa koskeva hallituksen esitys on annettu 29.9.2016.

Hallitus perui esityksen maahanmuutajien kotoutumistuesta 24.11.2016. Katso lisää tiedotteesta.

 

Lisätietoja:

Essi Rentola, johtaja p.02951 63155, etunimi.sukunimi@stm.fi
 

Asumisperusteisen sosiaaliturvan kohdentuminen kansainvälisissä tilanteissa ja selvitys maahanmuuton kustannuksista:

Henna Huhtamäki, projektipäällikkö p. 02951 63072, etunimi.sukunimi@stm.fi