FI SV EN

Alkoholilain kokonaisuudistus

Alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelu jatkuu

Alkoholilain kokonaisuudistuksen poliittinen valmistelu hallituksessa käynnistyi helmikuussa 2016, kun perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula esitteli pohjaesityksensä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ministerityöryhmälle. Pohjaesityksessä haettiin tasapainoa alkoholihaittojen vähentämisen ja elinkeinotoiminnan huomioon ottamisen välillä.

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat käsitelleet pohjaehdotusta ja ryhmien edustajien jatkoneuvotteluissa on sovittu eräistä alkoholilainsäädännön linjauksista, joita ryhdytään valmistelemaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Lakiuudistusta on käsitelty hallituksen hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmässä uudestaan syyskuun lopussa.

Kun säädösehdotukset ja uudistuksen vaikutustenarviointi valmistuvat, sosiaali- ja terveysministeriö pyytää esityksestä lausuntoja. Tämän arvioidaan toteutuvan loka-marraskuun vaihteessa. Tämän jälkeen hallituksen esitys uudeksi alkoholilaiksi annettaisiin eduskunnalle. Lain voimaantulo ratkaistaan eduskuntakäsittelyn aikana.

Rinnakkain lausuntokierroksen kanssa käynnistyy alkoholilain ilmoitusmenettely, jossa Euroopan komissio ja muut jäsenvaltiot arvioivat, onko ehdotettu lainsäädäntö yhteensopiva EU-oikeuden kanssa. Menettely kestää enintään kuusi kuukautta eikä lakia saa Suomessa hyväksyä ennen sitä.

Uudistuksen tärkeimmät periaatteet

Suomen alkoholilainsäädäntö koostuu vuoden 1994 alkoholilaista ja sen nojalla annetuista 15 asetuksesta. Laki ja sen nojalla annetut asetukset kootaan uudistuksessa mahdollisimman kattavasti yhteen lakiin.  Uudistuksen periaatteina ovat esimerkiksi Alkon vähittäismyyntimonopolin ja nykyisen lupajärjestelmän säilyttäminen ja nykyisen lainsäädännön tarpeettomien, vanhentuneiden tai kankeiden normien purkaminen. Normit ovat rasittaneet erityisesti ravintola-alaa. Ravintoloiden anniskeluaikoja ja asiakaspalvelua koskevia säännöksiä vapautettaisiin.

Hallituspuolueiden linjaukset alkoholilain uudistuksesta 19.4.2016

Hallituspuolueiden kesken on sovittu ainakin seuraavat linjaukset, joita tarvittaessa vielä täsmennetään:

Alkoholijuomien anniskelu

Anniskeluluvat myönnetään nykyisin A- B- tai C-lupina (kaikki alkoholijuomat, viinit tai enintään 4,7 %:n juomat). Yhdellä luvalla saisi jatkossa anniskella kaikkia alkoholijuomia. Lisäksi alkoholijuomien vähittäismyyntiin ei olisi ravintoloille estettä – myynti tapahtuisi normaalein vähittäismyynnin säännöin. Näitä ovat esimerkiksi juoman enimmäisalkoholipitoisuus ja vähittäismyyntiajat.

Nykyisin ravintolassa on oltava läsnä ”vastaava hoitaja tai hänen sijaisensa”, jolle on asetettu tarkat vaatimukset koulutuksesta ja kokemuksesta. Jatkossa jokaisessa työvuorossa pitäisi olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö, mutta hänelle ei asetettaisi erityisiä pätevyysvaatimuksia.

Ravintolan henkilökuntaan kuuluvan on nykyisin oltava täysi-ikäinen, poikkeuksena 16 vuotta täyttäneet alan opiskelijat. Jatkossa 16 vuotta täyttäneet saisivat anniskella vuorovastaavan valvonnassa.

Usean ravintolan yhteiset anniskelualueet ovat nykyisin kiellettyjä. Jatkossa yhteiset anniskelualueet olisivat mahdollisia. Ns. ”catering”-luvalla ravintolat saisivat jatkossa anniskella esimerkiksi aiemmin hyväksytyissä yritystiloissa, alueen juhlapaikoissa ja festivaaleilla tehtyään anniskelusta pelkän ilmoituksen aluehallintovirastolle.

Anniskeluaika päättyy nykyisin klo 01.30. Jatkoaikalupa klo 02.30:een tai 03.30:een voidaan hakea aluehallintovirastolta erityisin perustein enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ravintola on suljettava ½ tunnin kuluttua anniskelun päättymisestä. Tästä sulkemisvaatimuksesta luovuttaisiin. Anniskeluaika päättyisi jatkossakin klo 01.30, mutta anniskelua saisi jatkaa ravintolan omalla ilmoituksella enintään klo 04.00:ään. Lupakäsittely siis poistuisi, mutta ravintoloille tulisi vaatimuksia järjestyksen valvonnasta. Lisäksi viranomaisilla olisi oikeus rajoittaa ja kieltää anniskelu häiriöiden ehkäisemiseksi.

Alkoholijuomien vähittäismyynti

Kaupan vähittäismyynti koskee nykyisin enintään 4,7 % käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia. Kaupan alkoholijuomien enimmäisvahvuus nostettaisiin jatkossa 5,5 %:iin ja vaatimus juoman valmistamisesta käymisteitse poistettaisiin.

Käsityövaltaisille pienpanimoille valmisteltaisiin uudessa laissa omien tuotteiden myyntioikeus suoraan valmistuspaikalta. Tämä esitys ilmoitettaisiin EU:n komissiolle arvioitavaksi.

Alkojen aukioloaika on nykyisin maanantaista perjantaihin klo 9–20. Aukioloaika pitenisi tunnilla kello 21:een. Alkoille tulisi oikeus järjestää esimerkiksi viinihuutokauppoja.

Alkoholijuomien mainonta

Ravintolat eivät saa nykyisin mainostaa happy hour -tarjouksia. Rajoituksesta luovuttaisiin jatkossa.

Väkevien alkoholijuomien painetut tai verkkohinnastot ovat nykyisin sallittuja vain Alkolle ja muille vähittäismyyjille. Myös valmistajat ja tukkumyyjät voisivat jatkossa esitellä omia tuotteitaan esimerkiksi verkkohinnastoissa. Lisäksi alkoholijuomien valmistajien vientiin tarkoitetusta verkkokaupasta kirjattaisiin oma säännös lakiin.

Alkoholijuomien valmistus

Oluen ja viinin kotivalmistus on nykyään sallittu vain rajatuista raaka-aineista.  
Oluen ja viinin käymisteitse tapahtuva kotivalmistus olisi uuden lain mukaan sallittua ilman muita ehtoja.

Lisätietoja

Kari Paaso, johtaja 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, Haittojen ehkäisemisen ryhmä 0295163340  


Ismo Tuominen, hallitusneuvos 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, Haittojen ehkäisemisen ryhmä 0295163341